งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คู่มือบริหารคุณภาพการศึกษา มก.
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ถาม-ตอบ
ระบบ มคอ.ออนไลน
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
อบรม/สัมมนาวิชาการ
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา


Untitled Document
หนังสือคู่มือ

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มก. 2556 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) 

ดาวน์โหลด


คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มก. 2541

ดาวน์โหลด


คู่มืออาจารย์ มก. ฉบับแก้ไข 2549

ดาวน์โหลด


คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มก. 2546 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

อ่านรายละเอียด
ดาวน์โหลด


คู่มือการให้คำปรึกษานิสิต 54

ดาวน์โหลด


คู่มือระบบรายงานภาระงาน

ดาวน์โหลด


คู่มือระบบสารสนเทศนิสิต

ดาวน์โหลด


คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มก.
หมายเหตุ :ปรับปรุงแก้ไข 2554

อ่านรายละเอียด
ดาวน์โหลด


คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มก. 
หมายเหตุ :ปรับปรุงแก้ไข 2553

อ่านรายละเอียด
ดาวน์โหลด


คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มก. 
หมายเหตุ :
ผ่านการพิจารณาทบทวน จากคณะ/วิทยาเขตในปี 2552 เรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลด


ประกาศจรรยาบรรณบุคลากร มก. พ.ศ.2553

ดาวน์โหลด

 
QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


ปฏิทินการศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม มก.
ประชาสัมพันธ์ มก.
ระบบสารสนเทศนิสิต
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบหนังสือเวียน
ระบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์
ห้องสมุด
บริการคอมพิวเตอร์
สำนักประกันคุณภาพ
บัณฑิตวิทยาลัย
สถานพยาบาล มก.
ศูนย์หนังสือ มก.
สำนักพิมพ์ มก.
สารสนเทศเกษตร

 

Page generated in 1539752021.1228 seconds.
ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2118 0143, โทรสาร 0 2118 0143, Web Master : psd.esd@ku.ac.th