งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คู่มือบริหารคุณภาพการศึกษา มก.
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ถาม-ตอบ
ระบบ มคอ.ออนไลน
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
อบรม/สัมมนาวิชาการ
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา


Untitled Document
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
  โครงการอบรม/สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 54 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์
การบริหารงานหลักสูตร ประจำปี 2560
"กระบวนการเรียนรู้ และการประเมินผู้เรียน"
18,19,28 เมษายน
 9,19 พฤษภาคม
การจัดทำเอกสารหลักสูตรเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ (มคอ. 2) 27,28 มีนาคม
25 กันยายน
เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนที่ทันสมัยสำหรับอาจารย์ 23 มิถุนายน
โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2560 14 กรกฎาคม
บทบาทหน้าที่อาจารย์ 19 กรกฎาคม
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  3 สิงหาคม 
สัมมนาเครือข่ายนักวิชาการศึกษา 30,31 สิงหาคม 
ประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มก. ประจำปี 2560  6 กันยายน
ประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง 13 กันยายน

  โครงการอบรม/สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2559
  โครงการอบรม/สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2558
  โครงการอบรม/สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2557
  โครงการอบรม/สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2556
  โครงการอบรม/สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2555
  โครงการอบรม/สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2554
  โครงการอบรม/สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2553
  โครงการอบรม/สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2552
  โครงการอบรม/สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2551
 
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่
มาตราการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่
QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


ปฏิทินการศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม มก.
ประชาสัมพันธ์ มก.
ระบบสารสนเทศนิสิต
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบหนังสือเวียน
ระบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์
ห้องสมุด
บริการคอมพิวเตอร์
สำนักประกันคุณภาพ
บัณฑิตวิทยาลัย
สถานพยาบาล มก.
ศูนย์หนังสือ มก.
สำนักพิมพ์ มก.
สารสนเทศเกษตร

 

Page generated in 1539752059.1959 seconds.
ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2118 0143, โทรสาร 0 2118 0143, Web Master : psd.esd@ku.ac.th