งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คู่มือบริหารคุณภาพการศึกษา มก.
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ถาม-ตอบ
ระบบ มคอ.ออนไลน
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
อบรม/สัมมนาวิชาการ
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา


2561


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2018-01-11

2560


มหาวิทยาลัยสยาม
2017-11-28
มหาวิทยาลัยเชีย
2017-11-09
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2017-08-24
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2017-08-17
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2017-07-07
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2017-01-19

2559


มหาวิทยาลัยสยาม
2016-11-29
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2016-11-17
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2016-11-07
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2016-08-17
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2016-08-04
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2016-06-14
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2016-01-27

2558


มหาวิทยาลัยสยาม
2015-11-25
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2015-11-18
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2015-11-12
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2015-11-09
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2015-09-03
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2015-08-17
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2015-08-05
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2015-06-19
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2015-01-28

2557


มหาวิทยาลัยสยาม
2014-11-26
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2014-11-13
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2014-11-10
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2014-09-12
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2014-09-03
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2014-08-14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2014-08-06
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2014-01-30

2556


มหาวิทยาลัยสยาม
2013-12-19
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก.บางเขน
2013-11-21
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2013-11-14
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2013-08-16
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2013-07-30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2013-07-03
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2013-01-31

2555


มหาวิทยาลัยสยาม
2012-12-13
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2012-12-05
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2012-11-20
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2012-11-14
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2012-08-16
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2012-08-09
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2012-06-21
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2012-02-28
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2012-02-02
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2012-01-26
มหาวิทยาลัยสยาม
2012-01-19

2554


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2011-12-07
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2011-11-10
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2011-08-15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2011-07-21
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2011-06-23
มหาวิทยาลัยของแก่น
2011-01-27
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2011-01-13

2553


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2010-08-17

25512008-08-19

 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


ปฏิทินการศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม มก.
ประชาสัมพันธ์ มก.
ระบบสารสนเทศนิสิต
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบหนังสือเวียน
ระบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์
ห้องสมุด
บริการคอมพิวเตอร์
สำนักประกันคุณภาพ
บัณฑิตวิทยาลัย
สถานพยาบาล มก.
ศูนย์หนังสือ มก.
สำนักพิมพ์ มก.
สารสนเทศเกษตร

 

Page generated in 1539752098.1052 seconds.
ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2118 0143, โทรสาร 0 2118 0143, Web Master : psd.esd@ku.ac.th