งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
การพัฒนาหลักสูตร/การสอน
ข้อมูลสารสนเทศหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
แบบรายงานฯ มคอ./สมอ.
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คู่มือบริหารคุณภาพการศึกษา มก.
อบรม/สัมมนาหลักสูตร
ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร
วันที่ สกอ.รับรองหลักสูตร
ถาม-ตอบ
ระบบ มคอ.ออนไลน
การรับรองคุณวุฒิ
แนะแนวการศึกษา
ตลาดนัดหลักสูตร
โครงการแนะแนวเชิงรุก
การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
โครงการเรียนล่วงหน้า
เอกสารแนะแนวการศึกษา  
หนังสือแนะนำ มก. 
ปฏิทินโครงการรับตรง มก.
ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
การประชุมวิชาการ  
หนังสือคู่มือ
อบรม/สัมมนาวิชาการ
ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน
ข้อมูลประกันคุณภาพ
โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อบรม/สัมมนางานสื่อ
ระบบโปสเตอร์ออนไลน์
สหกิจศึกษา
ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา

สัมนาบุคลากรกองบริการการศึกษา
สัมมาทิฐิกองบริการการศึกษา


เกี่ยวกับกองบริการการศึกษา

ปรัชญา ปณิธาน
รวดเร็ว ทันสมัย ใส่ใจบริการ มาตรฐานเดียวกัน
วิสัยทัศน์ กองบริการการศึกษา
เป็นหน่วยงานที่เข้มแข็ง ในการสนับสนุนงานวิชาการทุกด้านของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งมั่นในการให้บริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและครบวงจร จากหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอน ประสานภารกิจเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
ภารกิจ
เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน และสร้างเสริมงานวิชาการทุกด้านของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งรวมถึงการให้บริการทางการศึกษา การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา การสนับสนุนและส่งเสริมการฝึกอบรมของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
กองบริการการศึกษาปฏิบัติงานในด้านวิชาการเป็นหลัก มีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบงานดังนี้
  • งานธุรการ เป็นหน่วยงานในการบริหารงานทั่วไป สารบรรณ พัสดุ เอกสารการประชุมทางวิชาการของทุกงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และเป็นหน่วยเลขานุการคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน เป็นหน่วยบริหารพัฒนาหลักสูตรติดตามและพิจารณาวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร การขออนุมัติเปิด / ปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาในระดับปริญญาตรี โท เอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต ทุกหลักสูตรเพื่อเสนอที่ประชุมคณบดี สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ เป็นศูนย์ข้อมูลหลักสูตร และรายวิชาของระดับปริญญาตรี จัดทำเอกสารทางวิชาการ เป็นหน่วยมาตรฐานหลักสูตร อีกทั้งบริหารการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ และเป็นหน่วยเลขานุการคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ เป็นหน่วยดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนแด่คณาจารย์ จัดทำเอกสารแนะนำมหาวิทยาลัย ในการสอบเข้าระดับอุดมศึกษา การประชุมทางวิชาการประจำปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นหน่วยเลขานุการคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน เป็นหน่วยส่งเสริมบรรยากาศทางการศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับคณาจารย์ในรูปแบบของ สไลด์อิเล็กทรอนิกส์และประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทางเว็บเพจ และสื่ออื่นๆ ตามที่คณาจารย์ต้องการ ให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์และให้บริการพิมพ์โปสเตอร์แก่คณาจารย์และหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความต้องการ
  • ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา เป็นหน่วยงานที่ประสานการดำเนินงานตามโครงการสหกิจศึกษาของทุกคณะวิชา และทุกวิทยาเขตอย่างเป็นระบบ และเป็นหน่วยงานประสานงานให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนภายนอก
ความเป็นมาของหน่วยงาน
           เกี่ยวกับกองบริการการศึกษาปรัชญา ปณิธานรวดเร็ว ทันสมัย ใส่ใจบริการ มาตรฐานเดียวกัน วิสัยทัศน์ กองบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานที่เข้มแข็ง ในการสนับสนุนงานวิชาการทุกด้านของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งมั่นในการให้บริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและครบวงจร จากหลักสูตรสู่กระบวนการเรียนการสอน ประสานภารกิจเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล ภารกิจ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน และสร้างเสริมงานวิชาการทุกด้านของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งรวมถึงการให้บริการทางการศึกษา การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา การสนับสนุนและส่งเสริมการฝึกอบรมของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ กองบริการการศึกษาปฏิบัติงานในด้านวิชาการเป็นหลัก มีขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบงานดังนี้ งานธุรการ เป็นหน่วยงานในการบริหารงานทั่วไป สารบรรณ พัสดุ เอกสารการประชุมทางวิชาการของทุกงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และเป็นหน่วยเลขานุการคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน เป็นหน่วยบริหารพัฒนาหลักสูตรติดตามและพิจารณาวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร การขออนุมัติเปิด / ปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาในระดับปริญญาตรี โท เอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต ทุกหลักสูตรเพื่อเสนอที่ประชุมคณบดี สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ เป็นศูนย์ข้อมูลหลักสูตร และรายวิชาของระดับปริญญาตรี จัดทำเอกสารทางวิชาการ เป็นหน่วยมาตรฐานหลักสูตร อีกทั้งบริหารการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ และเป็นหน่วยเลขานุการคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ เป็นหน่วยดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนแด่คณาจารย์ จัดทำเอกสารแนะนำมหาวิทยาลัย ในการสอบเข้าระดับอุดมศึกษา การประชุมทางวิชาการประจำปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นหน่วยเลขานุการคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน เป็นหน่วยส่งเสริมบรรยากาศทางการศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับคณาจารย์ในรูปแบบของ สไลด์อิเล็กทรอนิกส์และประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทางเว็บเพจ และสื่ออื่นๆ ตามที่คณาจารย์ต้องการ ให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์และให้บริการพิมพ์โปสเตอร์แก่คณาจารย์และหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความต้องการ ศูนย์ประสานงานสหกิจศึกษา เป็นหน่วยงานที่ประสานการดำเนินงานตามโครงการสหกิจศึกษาของทุกคณะวิชา และทุกวิทยาเขตอย่างเป็นระบบ และเป็นหน่วยงานประสานงานให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนภายนอก ความเป็นมาของหน่วยงาน กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2519 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 และทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้แบ่งส่วนราชการของกองบริการการศึกษา ออกเป็น 4 งาน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2534 คือ
1) งานธุรการ
2) งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
3) งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ
4) งานส่งเสริมตำราและสื่อการสอน

      มีหน้าที่พิจารณาวิเคราะห์ตรวจสอบ การขออนุมัติเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาในระดับปริญญาตรี โท เอก และประกาศนียบัตรบัณฑิตทุกหลักสูตรเพื่อเสนอสภามก. อนุมัติและทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และเป็นหน่วยงานที่เป็นฐานข้อมูลในเรื่องหลักสูตรและรายวิชาต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรี ทำหน้าที่บริหารการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดประชุมทางวิชาการ จัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการให้แก่ อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ตลอดจนจัดฝึกอบรมคณาจารย์ ให้สามารถผลิต และใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ รับผิดชอบห้องปฏิบัติการกลางพัฒนาสื่อการศึกษา (KU. Cyber Lab) ให้บริการข้อมูลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การศึกษามหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่าง ๆ และเป็นหน่วยเลขานุการคณะกรรมการชุดต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง นอกจากนี้กองบริการการศึกษาได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานกลาง ทำหน้าที่ประสานงานในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายในและภายนอกตามพ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
  1. เพื่อดำเนินกิจกรรมในด้านการพัฒนาทางวิชาการในด้านการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะการสร้างสถาบันในเชิงวิชาการ ความเป็นเลิศทางวิชาการ มีมาตรฐานการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งระดับภูมิภาคและนานาชาติ
  2. เพื่อดำเนินการสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อสนองตอบนโยบายของมหาวิทยาลัยและของประเทศ
  3. พัฒนาการสอน ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ และผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสม ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้สอดคล้องกับนโยบายการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
  4. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ชื่อเสียงด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัย

 

QReduserve

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เว็บไซต์หน่วยงาน มก.


ปฏิทินการศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม มก.
ประชาสัมพันธ์ มก.
ระบบสารสนเทศนิสิต
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบหนังสือเวียน
ระบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์
ห้องสมุด
บริการคอมพิวเตอร์
สำนักประกันคุณภาพ
บัณฑิตวิทยาลัย
สถานพยาบาล มก.
ศูนย์หนังสือ มก.
สำนักพิมพ์ มก.
สารสนเทศเกษตร

 

Page generated in 1539752110.9113 seconds.
ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2118 0143, โทรสาร 0 2118 0143, Web Master : psd.esd@ku.ac.th