โครงการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่นและดีเยี่ยม รุ่นที่ ๒๘-๒๙ (ปีการศึกษา๒๕๕๙)
วันที่ 4 - 6 สิงหาคม 60
ณ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารระพีสาคริก ม.เกษตรศาสตร์

 
      หมายเลขอ้างอิงซีดีที่ : 613