การประชุมวิชาการ เครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ประจำปี 2562
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 62
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์