การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 20
วันที่ 31 สิงหาคม 61
ณ หอประชุมกองทัพเรือ