โครงการอบรมเรื่อง “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนานิสิตในยุคดิจิทัล”
บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษากับการพัฒนานิสิตในยุคดิจิทัล
วันที่ 15 สิงหาคม 61
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
      รายละเอียด  |  กำหนดการ  |  ลงทะเบียน  |  แบบฟอร์มตอบรับ