โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการสอนของอาจารย์
สู่การเรียนรู้ของนิสิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องอบรม 510 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนได้เปลี่ยนแปลงไปมากในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นโลกแห่งการเรียนรู้และการแข่งขัน การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานวัตกรรมการสอนสมัยใหม่

จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันยุคสมัยและสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถเรียนรู้โดยไม่มีขีดจากัดเรื่องเวลาและสถานที่ มีศักยภาพที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้การคิดในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา สามารถเชื่อมโยงความรู้กับศาสตร์ต่างๆ

วิทยากร

รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ และนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหมายเหตุ :  ขอให้อาจารย์ที่ประสงค์เข้าร่วมการอบรมทุกท่าน นำอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้
                มาพร้อมด้วย (เช่น Notebook, iPad, Tablet, Smart phone)