โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรให้สอดคล้องกับการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2558 ในระบบ มคอ.มก. (KU-TQF)

    ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการจัดทำระบบ มคอ.ออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาและกระบวนการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ซึ่งต้องมีการจัดทำข้อมูลตามแบบ มคอ. 3-6 เป็นรายภาคการศึกษา และ มคอ.7 เป็นรายปีการศึกษา

    เพื่อเป็นการรองรับการจัดทำข้อมูลและรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและหลักสูตรให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาระดับหลักสูตร ในรอบปีการศึกษา 2558
ซึ่งจะให้รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรให้เป็นรูปแบบ SAR เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และรายการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (Common dataset) ปีการศึกษา 2558 ในระบบ CHEQA ของ สกอ. และระบบ QAIS ของสานักงานประกันคุณภาพ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับการดำเนินงานจริง ซึ่งจะทำให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น