Untitled Document
พบกันวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สิ่งที่ต้องเตรียม
1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
3. บัตรประชาชนพร้อมสำเนา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ชั้น 7  อาคารระพีสาคริก  ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน
คุณวัชรี ทองทิพย์  618231
คุณลิลา วุฒิวาณิชยกุล  618223


เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน  - 18 พฤษภาคม  2561
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาเรียนล่วงหน้ารายวิชาละ 4,000 บาท โดยค่าใช้จ่ายที่ชำระเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จะเลื่อนชั้นขึ้นศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
สายแผนการเรียน
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ที่มีคะแนนเรียนเฉลี่ย 4 เทอม เฉพาะในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 2.75 (หน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)

    คิดจากรายวิชาที่ขึ้นต้นด้วย ว. และ ค. ( 4 ภาคการศึกษา )

    โดยนำ หน่วยกิต คูณ ผลการเรียน ที่สอบได้

    ให้นำคะแนนมาบวกกัน แล้วหารด้วยจำนวนหน่วยกิตรวม (ตามตัวอย่างด้านล่าง)


ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900