เปิดบ้าน

15 พฤศจิกายน 2561
16 พฤศจิกายน 2561
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
คณะเกษตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะประมง
คณะมนุษยศาสตร์
คณะวนศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

คณะสิ่งแวดล้อม

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สำนักหอสมุด

ช่วงเวลาที่จัดงานUntitled Document
F25 F26 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 F40  
                                 
 
  F24  
  F23   1  > <  8  
  F22   2  > <  7  
G1 F21   3  > <  6  
    F20   4  > <  5  
    F19  

ทางเข้า
A B C D E
   
9  > < 16
    F18   10 >   < 15
G2 F17   11 > < 14
  F16   12 >     < 13  
  F15    
         
F14 F13 F12 F11 F10 F9 F8 F7 F6
ทางเข้า
F5 F4 F3 F2 F1
                             
120 บูธ ขนาด 3 x 3 x 2.4 เมตร ราคาบูธละ 6,000 บาท เฉพาะด้านบนอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
รอชำระเงิน ชำระเงินแล้ว

 


ฝ่ายบริการการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2942 8200 ต่อ8059, โทรสาร 0 2118 0144, Web Master : regtdk@ku.ac.th