โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
คณาจารย์นี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับทักษะความรู้ในการผลิต
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะเปิดสอนในช่วงปิดภาคเรียน
ในส่วนของหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละปีก็จะมีความแตกต่างกัน ตามความเหมาะสม เช่น


   หลักสูตรการสร้างโฮมเพจรายวิชา

  เหมาะสำหรับคณาจารย์ที่ต้องการสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของโฮมเพจ หรือเว็บเพจรายวิช า์ โดยนำบทเรียนต่างๆ มานำเสนอผ่านทาง WEB SITE ซึ่งเป็นสื่อการสอนที่เปิดกว้างในการเผยแพร่เนื้อหาความรู้ และนิสิตสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจติดตามเนื้อหาการเรียนและช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
    หลักสูตรการใช้งานระบบการเรียนการสอนผ่านเว๊บ (M@xLearn)
  เหมาะสำหรับคณาจารย์ที่มีสื่อการสอนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้ว เช่น PowerPoint, Webpage, Digital video ฯลฯ นำมาใช้กับระบบ M@xLearn ของมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

    หลักสูตรการสร้างสื่ออนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Flash MX Basic

เหมาะกับคณาจารย์ที่ต้องการสร้างสื่ออนิเมชั่น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสื่อที่มีปฏิสัมพันธ์ ( Interactive ) กับผู้ใช้หรือนิสิต และช่วยให้บทเรียนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น


    หลักสูตรการสร้างสื่อรูปภาพด้วยโปรแกรม Illีustrator
เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับออกแบบกราฟิก และสามารถนำไปใช้สนับสนุนงานด้านต่างๆ เช่น งานออกแบบเว็บไซด์ หรืองานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเช่น งานออกแบบโปสเตอร์เป็นต้น

    หลักสูตรการสร้่างรูปภาพด้วยโปรแกรม Photoshop
  เหมาะกับคณาจารย์ที่ต้องการสร้าง ตกแต่ง ทำอนิเมชั่นให้กับภาพกราฟิก เพื่อนำไปใช้งานบนเว็บ ซึ่งจขะทำให้เว็บดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น