บริการห้องสำหรับอบรมโดยจัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พีซี ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้พร้อมโปรแกรมพื้นฐาน ภายในห้องมีเครื่องเสียง LCD Projectorเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ให้บริการทุกวัน ทั้งบุคคลภายใน และภายนอก ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ชั้นล่าง ในความรับผิดชอบของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเคอร์ 101 อาคารศูนย์เรียนรวม1 ชั้นล่าง
  คอมพิวเตอร์พีซี จำนวน 41 เครื่อง ระบบปฏิบัติการ Window XP
 
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเคอร์ 102 อาคารศูนย์เรียนรวม1 ชั้นล่าง
  คอมพิวเตอร์พีซี จำนวน 41 เครื่อง ระบบปฏิบัติการ WindowXP

    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเคอร์ 103 อาคารศูนย์เรียนรวม1 ชั้นล่าง
คอมพิวเตอร์พีซี จำนวน 41 เครื่อง ระบบปฏิบัติการ Window XP


แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายของการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ระบบการจองห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์