บริการออกแบบและพิมพ์โปสเตอร์ขนาดต่างๆ สำหรับคณาจารย์ บุคคลากร และบุคคลทั่วไป โดยสามารถเลือกวัสดุในการพิมพ์ และขนาดในการพิมพ์ได้ ดังรายละเอียดในแบบฟอร์มการขอใช้เครื่องพิมพ์โปสเตอร์
   

แบบฟอร์มการขอใช้บริการเครื่องพิมพ์โปสเตอร์

 
บริการผลิตสื่อการศึกษา
บริการออกแบบงานนำเสนอ และให้คำปรึกษาด้านการผลิตสื่ออิเลคทรอนิกส์สำหรับอาจารย์ และนิสิต more
บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
บริการห้องสำหรับจัดอบรม เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งในและนอกเวลาราชการ สำหรับบุคลากร และบุคคลทั่วไป more
บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับคณาจารย์ more
บริการออกแบบและพิมพ์โปสเตอร์
บริการออกแบบและจัดพิมพ์โปสเตอร์ขนาด A2-A0 สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป more

 

 

Home | Downloads | Webboard | Links | Contact Admin  
You are visitor no. Copyright © 2005 KU. Cyber Lab: Last Updated 12-Aug-2007