15/02/2550
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนอิเล็คทรอนิกส์ สำหรับคณาจารย์ วันที่ 19-23 มีนาคม 2550 more

29/12/2549
ประกาศเปลี่ยนชื่องานในสังกัดกองบริการการศึกษาจาก"งานส่งเสริมตำราและสื่อการสอน" เป็น"งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน"more

9/08/2549
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนอิเล็คทรอนิกส์ สำหรับคณาจารย์ วันที่ 9-13 ตุลาคม 2549 more

25/04/2549
ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนอิเล็คทรอนิกส์ สำหรับคณาจารย์ วันที่ 15-19 พฤษภาคม 25498 more

11-14/10/2548
ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนอิเล็คทรอนิกส์สำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 11-14 ตุลาคม 2548 more

16/09/2548
ประมวลภาพโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา(IT) ณ มหาวิทยาลัยชินวัตร ของคณะกรรมพัฒนาสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ more

 
บริการผลิตสื่อการศึกษา
บริการออกแบบงานนำเสนอ และให้คำปรึกษาด้านการผลิตสื่ออิเลคทรอนิกส์สำหรับอาจารย์ และนิสิต more
บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
บริการห้องสำหรับจัดอบรม เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งในและนอกเวลาราชการ สำหรับบุคลากร และบุคคลทั่วไป more
บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับคณาจารย์ more
บริการออกแบบและพิมพ์โปสเตอร์
บริการออกแบบและจัดพิมพ์โปสเตอร์ขนาด A2-A0 สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป more

 

 

Home | Downloads | Webboard | Links | Contact Admin  
You are visitor no. Copyright © 2005 KU. Cyber Lab