ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ยินดีต้อนรับ

Food Safety (ความปลอดภัยของอาหาร)

     อาหารที่มาจากสัตว์เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญต่อมนุษย์ แต่จะมีอันตรายที่ปนเปื้อนมากับอาหารในหลายด้าน เช่น ทางด้านกายภาพทางเคมี และทางชีวภาพซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ สัตวแพทย์จึงมีบทบาทสำคัญในการศึกษา แหล่งที่มาของสิ่งปนเปื้อนในอาหาร การควบคุมและป้องกันอันตรายเหล่านี้โดยการตรวจสอบ สุขาภิบาลของการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ในฟาร์ม การขนส่งสัตว์ ก่อนถึงโรงฆ่าสัตว์ การจัดการโรงฆ่าสัตว์ รวมไปถึงการขนส่งสู่ตลาด และการเก็บรักษาที่ร้านจำหน่ายอาหารจนถึงผู้บริโภคเพื่อยกระดับ สุขอนามัยของอาหารในประเทศ การส่งเสริมการส่งออกอาหารสู่ต่างประเทศ

 

Food and Milk Hygiene
Meat hygiene and Inspection

 

 

 

horizontal rule

Copyright @ 2004 Vetph.vet.ku.ac.th Kasetsart University , All rights reserved.