ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสาตร์และการบริการวินิจฉัย              คณะสัตวแพทยศาสตร์
รหัสวิชา 510553                                                                           ชื่อวิชา สุขศาสตร์อาหารและน้ำนม
จำนวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต 2(1-3)                                                  Food and Milk Hygiene


เนื้อหารายวิชา
    คุณค่าอาหารต่อสุขภาพและการแบ่งหมวดหมู่อาหารจากสัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ป่า การเก็บถนอมอาหาร โรคและโทษที่เกิดจากอาหารเป็นพิษ หรืออาหารติดเชื้อ การตรวจวิเคราะห์อาหาร การตรวจจุลชีพและสารพิษตกค้าง กฎระเบียบข้อบังคับควบคุมคุณภาพอาหารภายในและระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ของวิชา
1. ศึกษาองค์ประกอบค่างๆ ที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันในห่วงโซ่อาหาร
2. ศึกษาสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคน จากอาหารที่มาจากสัตว์
3. เข้าใจบทบาทของสัตวแพทย์ ในการทำหน้าที่ป้องกันมิให้มีสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เข้าสู่ในห่วงโซ่อาหาร
4. ศึกษาแหล่งที่มาของสิ่งปนเปื้อนในอาหาร
5. รู้จักหน่วยงานต่างๆ และกิจกรรมในการที่จะคงไว้ซึ่งความปลอดภัยของอาหารต่างๆ ที่มาจากสัตว์
6. เข้าใจมาตรฐานด้านสุขอนามัยของอาหารภายในประเทศและส่วนที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ
click หัวข้อบรรยาย
 

Üclick ดูหัวข้อบรรยาย

ครั้งที่ หัวข้อบรรยาย ผู้บรรยาย
1 Introduction to food hygiene อ.ประพฤกษ์
2 Food production, processing and preservation (milk, egg, aquatic animals) อ.สุวิชา
3 Food production, processing and preservation (milk, egg, aquatic animals) อ.สุวิชา
4 Food spoilage
   Microbial food spoilage
   Factor influencing microbial growth in food
   Potentially hazardous foods
อ.ธวัชชัย
5 Food contamination and prevention
   Source of food contamination
   Primary/secondary contamination
   Food contamination prevention
อ.ธวัชชัย
6 Food sanitation
   Cleaning and sanitizing
   Personal hygiene and food handling
   Pest and insect control
   Sanitation program in food industry
อ.ธวัชชัย
7 Food additive าจารย์พิเศษ
8 Food law and regulation
   State and local regulation
   International regulation - federal agency
าจารย์พิเศษ
9 Foodborne disease
   Microbiological causes: bacterial infection and intoxication, virus, rickettsia, fungi and parasite
   Non-microbial causes
อ.ธวัชชัย
10 Foodborne disease outbreak investigation
   Steps and components of an investigation
   Epidemiology components
   Environmental components
   Laboratory components
อ.สุวิชา
11 Sampling food for microbiological analysis:
   Principles and specific applications
 อ.สุวิชา

Üclick ดูหัวข้อปฏิบัติการ

ครั้งที่ หัวข้อปฏิบัติการ
1 เทคนิคปฏิบัติสำหรับปฏิบัติการทางสัตวแพทยสาธารณสุข
2 ดูงานการผลิตนมพาสเจอไรส์นอกสถานที่
3 การตรวจคุณภาพน้ำและเครื่องดื่มทางจุลชีววิทยา
4 การตรวจคุณภาพน้ำนมเบื้องต้น
5 การตรวจคุณภาพน้ำนมทางจุลชีววิทยาและการตรวจหายาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนม
6 การตรวจคุณภาพเนื้อดิบทางจุลชีววิทยา
7 การตรวจคุณภาพอาหารปรุงสำเร็จทางจุลชีววิทยา
8 การตรวจคุณภาพอาหารด้วยชุดตรวจสำเร็จของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
9 การตรวจ Sarcocystic ในเนื้อสุกร
10 การตรวจหา aflatoxin ในอาหาร
11 การตรวจคุณภาพน้ำทางกายภาพและเคมี
12 Foodborne disease investigation

อ้างอิง