วิชา ชีวเคมีทางสัตวแพทย์ รหัสวิชา 506221
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
Index
 

 •  Acid-base and buffer
 •  Amino acid and protein
 •  Carbohydrate
 •  Enzyme
 •  Vitamin
 •  Lipid
 •  Metabolism of carbohydrate
 •  Metabolism of lipid
 •  Metabolism of amino acid
 •  Nucleic acid
 •  Metabolism of purine and pyrimidine nucleotide
 •  Biosynthesis of nucleic acid and protein
 •  Gene regulation
 •  Recombinant DNA technology (Genetic engineering)
 •  Electrophoresis
 •  Chromatography
 •  Exercises

 • contact us