เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน (Metabolism of Amino Acid)
Topic outlines   

  • Overview

  • catabolism
  • urea cycle
  • anabolism
  • synthesis of protein
  • synthesis of nonprotein  • ที่มา :www.ihh.kvl.dk/ htm/ac/img3.gif