เมแทบอลิซึมของลิพิด (Metabolism of Lipid)
Topic outlines   

  • Overview

  • beta-oxidation

  • ketogenesis
  • steroid hormone
    ที่มา :http://arethusa.unh.edu/