ปฏิกิริยาแอนาเพอโรติก (Anaplerotic Reaction)

          สารตัวกลางต่างๆของวัฏจักรเครบส์ สามารถทำหน้าที่เป็นสารต้นตอของกรดอะมิโน และ ฟอร์ไฟริน (porplyrin) และเนื่องจากปฏิกิริยาหลายปฏิกิริยาในการสังเคราะห์กรดอะมิโนเป็นปฏิกิริยา ที่ผันกลับได จึงสามารถสร้างสารตัวกลางต่าง ๆ เหล่านี้ของวัฏจักรเครบส์ได้จากกรดอะมิโนและทำให้ความเข้มข้น ของสารตัวกลางนี้ในไมโทคอนเดรียคงที่ ปฏิกิริยาที่สารตัวกลางถูกสร้างขึ้นนี้จึงเรียกว่า ปฏิกิริยาแอนาเพอโรติก

ที่มา : http://www.chem.uwec.edu/Webpapers2000/Pages/Webpapers2000/burichsl/media/anaplerotic.jpg

HOME
NEXT