เทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR)

การใช้เทคนิค PCR เพิ่มขยายชิ้นส่วน DNA ทำให้การทำ cloning ง่ายขึ้น เมื่อโอลิโกนิวคลีโอไทด์ 2 สายถูก สังเคราะห์ขึ้น แต่ละสายมีลำดับของเบส complement กับลำดับของเบสสั้นๆ บนชิ้นส่วน DNA สายหนึ่ง ซึ่งอยู่ที่ปลายของลำดับของเบสที่ต้องการ เพิ่มขยาย โอลิโกนิวคลีโอไทด์สังเคราะห์นี้เป็นไพรเมอร์ (primer) สำหรับการสร้างชิ้นส่วน DNA ในหลอดทดลอง ( in vitro) แยก DNA ที่มีส่วนของจีนที่จะนำไปทำ cloning ออกมา ทำให้เสียสภาพธรรมชาติโดยให้ความร้อนแล้วทำให้เย็น โดยมีโอลิโกนิวคลีโอไทด์ ์สังเคราะห์ปริมาณ มากเกินพอเพื่อทำหน้าที่เป็นไพรเมอร์ เติม เอนไซม์ DNA พอลิเมอเรส ที่ทนความร้อนที่มีชื่อว่า Taq I และดีออกซีนิวคลีโอไซด์ไตรฟอสเฟต (deoxynucleoside triphosphate) 4 ชนิด (dNTP) จะมีการสร้าง ส่วนของ DNA ต่อจากไพรเมอร์ ปล่อยให้ ้เกิดกระบวนการนี้ซ้ำๆหลายๆครั้งหรือประมาณ 30 ครั้ง ซึ่งจะใช้เวลา เพียง 2-3 ชั่วโมง เท่านั้นเมื่อได้ชิ้นส่วน DNA ปริมาณมากตามที่ต้องการแล้วทำการแยกและนำมาทำ cloning ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME
ที่มา: http://www.ucl.ac.uk/~ucbhjow/bmsi/lec5_images/pcr.gif