การควบคุมการแสดงออกของจีนในโปรคาริโอต
แบคทีเรียมีจีนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มบน โครโมโซม และจะมีการแสดงออกพร้อมกัน การเริ่มต้นถอดรหัสจีนที่อยู่ รวมกันเป็นกลุ่มนี้ต้องการโปรโมเตอร์เพียง 1 โปรโมเตอร์ซึ่งจะเป็นจุด ในการควบคุมการแสดงออกของจีน โดยจีนที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มโปรโมเตอร์และลำดับ ของ นิวคลีโอไทด์ อื่นๆที่ทำหน้าที่ควบคุมการแสดงออก ของจีนร่วมกัน เรียกว่าโอเปอรอน (operon) เมื่อมีการแสดงออกของจีน เอนไซม์ RNA polymerase จะสังเคราะห์ mRNA ที่มีข้อมูลสำหรับการสร้างสายพอลิเพปไทด์มากกว่า 1 สาย เรียก mRNA ชนิดนี้ว่า พอลิซิสโตรนิก (polycistronic gene)
HOME