การควบคุมการแสดงออกของจีน

การแสดงออกของจีนจึงถูกควบคุมได้ถึง 6 บริเวณ โดยการควบคุมการแสดงออกของจีนดังกล่าว มีผลต่อปริมาณ ของโปรตีนที่ถูกสร้างขึ้นและเป็นการควบคุมที่ขั้นตอนดังนี้คือ


1. การสังเคราะห์ primary RNA transcript
2. posttranscriptional processing ของ mRNA
3. การสลาย mRNA
4. การสังเคราะห์โปรตีน
5. posttranslational modification ของโปรตีน
6. การสลายโปรตีน


การควบคุมกระบวนการ transcription
เกิดขึ้นและถูกควบคุมโดยปฏิกิริยาระหว่างโปรตีนและ DNA เซลล์ทั้งโปรคาริโอตและ ยูคาริโอตมีความต้องการผลผลิตของจีนบางจีนตลอดเวลา ทำให้มีการแสดงออกของจีน ในระดับที่คงที่

เมื่อ RNA พอลิเมอเรส จับกับ DNA เริ่มต้นกระบวนการสร้างสาย RNA หรือ กระบวนการถอดรหัสบน สายแม่พิมพ์ DNA ที่บริเวณจำเพาะบน DNA หรือ บริเวณโปรโมเตอร์ (promoter site) ซึ่งเป็นบริเวณที่ใกล้กับ บริเวณเริ่มการสังเคราะห์ RNA บนแม่พิมพ์ DNA มาก การควบคุมขั้นตอนการเริ่มต้นกระบวนการนี้จะเป็นผลมา จากการควบคุมการจับของ RNA พอลิเมอเรสที่บริเวณโปรโมเตอร์ ถ้าโปรโมเตอร์ใดมีลำดับของ นิวคลีโอไทด์ ์เหมือนกับ consensus sequence แล้ว RNAพอลิเมอเรสจะสามารถจับ ที่โปรโมเตอร์ได้ดีที่สุดและทำให้เกิด การถอดรหัสด้วย ความถี่สูงสุด การกลาย (mutation) ที่ทำให้ลำดับของนิวคลีโอไทด์เปลี่ยนจาก consensus sequence ไปเป็น nonconsensus sequence มักจะไปลดความสามารถในการทำงานของโปรโมเตอร์ ในทางตรงข้ามการกลายที่ทำให้ลำดับของนิวคลีโอไทด์เปลี่ยนจาก nonconsensus sequence ไปเป็น consensus sequence มักจะไปเพิ่มความสามารถในการทำงาน ของโปรโมเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


การควบคุม Transcription Initiation
การจับของโปรตีน 3 ชนิดที่บริเวณโปรโมเตอร์หรือบริเวณใกล้เคียงกับบริเวณโปรโมเตอร์ สามารถควบคุม ขั้นตอนการเริ่มต้น การถอดรหัส (transcription initiation) เนื่องจากการทำงานของ เอนไซม์ RNA พอลิเมอเรสคือ

1. specificity factor เปลี่ยนแปลงความจำเพาะของ RNA พอลิเมอเรสต่อบริเวณ โปรโมเตอร์
2. ตัวกดดัน (repressor) เป็นโปรตีนที่สามารถจับกับบริเวณโปรโมเตอร์แล้วมีผลขัดขวางการจับของ RNA พอลิเมอเรสที่บริเวณโปรโมเตอร์
3. ตัวกระตุ้น (activator) ที่สามารถจับกับบริเวณใกล้บริเวณโปรโมเตอร์ แล้วมีผลส่งเสริม ให้ RNA พอลิเมอเรส จับกับบริเวณโปรโมเตอร์

HOME
Regulation of Gene Transcription by cAMP
ที่มา: http://www.emory.edu/CHEMISTRY/justice/seminar/gene.htm