การควบคุมการแสดงออกของจีน (Regulation of gene expression)

- การแสดงออกของจีน

- การควบคุมการแสดงออกของจีน

- การควบคุมการแสดงออกของจีนในโปรคาริโอต

- การควบคุมการแสดงออกของจีนในโปรคาริโอต

การแสดงออกของจีนประกอบด้วย 2 ขั้นตอนคือ transcription และ translation


ขั้นตอนแรกของการแสดงออกของจีนคือ กระบวนการถอดรหัส หรือ transcription

ในระหว่างเกิดกระบวนการนี้สายแม่พิมพ์ของจีนจะถูกใช้ในการสร้างโมเลกุล RNA เพราะฉะนั้นลำดับของเบส ในสาย RNA transcript จึงถูกกำหนดโดยลำดับของเบส ในสายของแม่พิมพ์


ขั้นตอนที่สองของการแสดงออกของจีนคือ กระบวนการแปลรหัส หรือ translation

ในร ะหว่างเกิดการสร้างโปรตีน mRNA ทำหน้าที่เป็นแม่พิมพ์สร้างสายโซ่พอลิเพปไทด์ จึงถูกกำหนดโดยลำดับ ของ นิวคลีโอไทด์ใน mRNA ซึ่งก็ถูกกำหนดโดยลำดับของ นิวคลีโอไทด์ใน DNA ของจีน จุดสุดท้ายของ การแสดงออกของจีนสำหรับจีนทุกจีนคือ การสร้างโปรตีน