แอนติไบโอติก

ยาปฏิชีวนะหลายชนิดสามารถฆ่าเชื้อก่อโรคได้โดยการ ยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีน เช่น


- Chloramphenicol ยับยั้ง peptidyl transferase ของโปรคาริโอต


- Streptomycin ยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนในขั้นตอน initiationและทำให้เกิดการแปลรหัส บน mRNA ผิดพลาด ยานี้ออกฤทธิ์ต่อโปรคาริโอต


- Tetracycline จับกับ small subunit ribosome ของ โปรคาริโอต ยับยั้งไม่ให้ aminoacyl-tRNA เข้ามาจับที่ A site


- Neomycin ยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนในขั้นตอน initiation และทำให้เกิดการแปลรหัสบน mRNA ผิดพลาด ยาออกฤทธิ์ต่อโปรคาริโอต


- Erythromycin ยับยั้งขั้นตอน translocation โดยรบกวนการทำงานของ large subunit ribosome ของโปรคาริโอต


- Fusidic acid ยับยั้งขั้นตอน translocation โดยยับยั้งการแยกตัวของ EF-G ออกจาก large subunit ribosome ของโปรคาริโอต


- Puromycin มีโครงสร้างคล้าย aminoacyl-tRNA จึงเข้าไปแทนที่ใน A site ทำให้การสังเคราะห์โปรตีนสิ้นสุดลงก่อนจะสังเคราห์ได้สมบูรณ์ ยานี้ออกฤทธิ์ได้ทั้งกับโปรคาริโอต และยูคาริโอต


- Cycloheximide ยับยั้ง peptidyltransferase ของยูคาริโอต

HOME