กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายหลังการสร้าง RNA

Eukaryotic mRNA เป็น monocistronic mRNA หมายความว่า mRNA 1 สาย มีข้อมูลสำหรับการสร้าง polypeptide เพียง 1 สายเท่านั้น สำหรับเซลล์ ยูคาริโอต นั้น เมื่อ RNA polymerase II สร้าง RNA ขึ้นมาแล้ว จะเรียกว่า RNA ที่แรกสังเคราะห์ขึ้นมาว่า primary transcript RNA หลังจากนั้นจะมีกระบวนการเปลี่ยนแปลง โมเลกุลของ RNA จนเป็น mRNA ก่อนที่จะส่ง mRNA ออกจาก นิวเคลียสสู่ไซโทพลาสซึม

กระบวนการเปลี่ยนแปลง RNA เรียกว่า Post-transcriptional RNA processing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1) การเติม 5'-CAP ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ มีการเชื่อม 7-methylguanosine เข้ากับนิวคลีโอไทด์ที่ปลาย 5'ของ RNA ด้วย 5'>5'triphosphate linkage และลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่ง คืออาจมีการเติมหมู่ methyl ที่คาร์บอนตำแหน่ง 2' ของน้ำตาลของสองนิวคลีโอไทด์แรก


2) การตัดเอาส่วน intron ออกจาก RNA ส่วนที่เหลือจากการตัดคือ exon หมายถึงส่วนที่ใช้เป็นรหัสสำหรับ การสร้างโปรตีน กลไกการตัด intron ออกไปนี้เรียกว่า RNA splicing เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเอง (self-splicing) โดยการที่ หมู่ 2'-OH ของ adenosine หนึ่งภายใน intron มาสร้างพันธะกับ nucleotide ที่อยู่ทาง ด้าน 3'ของ exon ที่อยู่ก่อนหน้า เกิดเป็นวงแหวนเรียกว่า lariat structure ต่อจากนั้นจึงมีการเชื่อม exon ทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันโดยตัดส่วน intron ทิ้งไป


3) การเติม poly A ที่ปลายด้าน 3'กระบวนการนี้ใช้เอนไซม์ polyadenylate polymerase โดยเอนไซม์ จดจำ รหัสจำเพาะที่ปลายด้าน 3'ของ RNA ที่ว่า AAUAAA เมื่อพบรหัสดังกล่าว specific endonuclease จะเข้ามา จับกับปลายสาย RNA แล้วตัดบางส่วนของปลายด้าน 3'ออกแล้ว polyadenylate polymerase จะเติม poly A เข้าไปแทน


HOME
ที่มา: http://www.exonhit.com/alternativesplicing/images/diagrams/RNA-processing.jpg