กรดยูริกและโรคเก๊า

กรดยูริกและโรคเก๊า โรคเก๊าเกิดจากภาวะโซเดียมยูเรตในซีรัมสูงขึ้นจนถึงระดับที่ไม่สามารถละลายได้แล้วจึง ตกผลึก และตกตะกอนเมื่อผลึกของเกลือชนิดนี้ตกตะกอนแยกออกจากสารละลายจะ ไปพอก อยู่ตามข้อต่อต่างๆ มีผลทำให้เกิดการอักเสบ ซึ่งเป็นอาการของโรคเก๊า

 

 

 

 

 

 

 


สาเหตุของโรคเก๊าเกิดจากระบบการขับกรดยูริกเสียไปทำให้มีปริมาณของกรดยูริก ในของเหลว เช่น ซีรัมในร่างกายสูง นอกจากนี้ยังเกิดจากความบกพร่องทางพันธุกรรมของ เอนไซม์ในกระบวนการเมแทบอลิซึม ของเพียวรีนทำให้เกิดการสร้างกรดยูริกปริมาณสูงขึ้น ผิดปกติ


1. การขาดเอนไซม์ไฮโปแซนธีน-กวานีน ฟอสโฟไรโบซิลทรานส์เฟอเรส (HGPRT) ซึ่งเร่งปฏิกิริยาการสร้าง IMP และ GMP จากวิถีซาลเวจ ดังนี้

Hypoxathine + PRPP
----------------------------->
IMP + PPi
( Guanine )
 
( GMP )


การขาดเอนไซม์ชนิดนี้ทำให้ขัดขวางการสังเคราะห์ IMP และ GMP จากเบสเพียวรีนอิสระ ทำให้ PRPP มีปริมาณสูงขึ้นมีผลทำให้เกิดการสังเคราะห์เพียวรีนสูงขึ้น


2.ปริมาณของเอนไซม์ฟอสโฟไรโบซิลไพโรฟอสเฟตซินเธเทส (phosphoribosylpyrophosphate synthetase) ที่สูงผิดปกติ ทำให้การควบคุมแบบ อัลโลสเตริก (allosteric control) ของเอนไซม์ถูกรบกวนทำให้เกิดการสร้าง PRPP ขึ้นมากผิดปกติ ซึ่งมีผลทำให้เกิดการสังเคราะห์เพียวรีนสูงขึ้นด้วย


HOME
ที่มา: www.webhospital.org/ Arthritis/Arth_General.html