การสังเคราะห์ดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์

เอนไซม์ไรโบนิวคลีโอไทด์รีดักเทสจะสามารถรีดิวซ์ไรโบนิวคลีโอไซด์ไดฟอสเฟต (NDP ) ได้ผลผลิตเป็น ดีออกซีไรโบนิวคลีโอไซด์ไดฟอสเฟต (dNDP) ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสังเคราะห์ deoxyribonucleotide เพื่อใช้ในการสังเคราะห์ DNA สารตั้งต้นจะต้อง อยู่ในรูป dinucleotide คือ ADP, GDP, CDP และ UDP สำหรับการสังเคราะห์ thymidylate จะต้องรีดิวซ์น้ำตาลให้เป็น deoxyribose ก่อน ขั้นตอนแรก UDP จะถูกรีดิวซ์เป็น dUDP โดยอาศัยเอนไซม์ ribonucleotide reductase จากนั้น dUDP จะถูกเปลี่ยนเป็น dUTP และ dUMP ตามลำดับ หลังจากนั้น เอนไซม์ ์ไธมิไดเลต ซินเธส (thymidylate synthase) จะย้ายหมู่เมธิลจาก N5,N10-methylene tetrahydrofolate มาเติมในวงแหวนไพริมิดีนได้ผลผลิตเป็น dTMP

HOME
ที่มา: http://www.massey.ac.nz/~wwbioch/DNA/DNAmake/dATP.gif