การสังเคราะห์ไพริมิดีนนิวคลีโอไทด์ (pyrimidine synthesis)

สารตั้งต้นในการสังเคราะห์ไพริมิดีนนิวคลีโอไทด์ คือ กลูตามีน, HCO3- และแอสปาร์เตต ซึ่งให้อะตอมต่างๆแก่ วงแหวนไพริมิดีน


การสังเคราะห์เริ่มต้นจากการสร้างคาร์บาโมอิลฟอสเฟต (carbamoyl phosphate) จาก HCO3- และเอไมด์ไนโตรเจนของกลูตามีนโดยเอนไซม์คาร์บาโมอิลฟอสเฟตซินเธเทสII (carbamoyl phosphate synthetase II)หลังจากนั้น คาร์บาโมอิลฟอสเฟตจะรวมกับ แอสปาร์เตตได้ผลผลิตเป็น N-คาร์บาโมอิล แอสปาร์เตต (N-carbamoyl aspartate) จากนั้นจะมีการขดตัวเป็นวงแหวนไพริมิดีนเกิดเป็นออโรเทต (orotate)

ขั้นตอนต่อไปเกิดการเชื่อมกันระหว่างไรโบส-ฟอสเฟต จาก PRPP และออโรเทต โดยการทำงานของ orotate phosphoribosyl transferase ได้ผลผลิตเป็น OMP จากนั้นปฏิกริยา decarboxylation ของ OMP จะได้ UMP ซึ่งจะเป็นสารตั้งต้นใน การสังเคราะห์ CTP และ TTP ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิถีซาลเวจของไพริมิดีน การเปลี่ยนไพริมิดีนนิวคลีโอไซด์ไปเป็นนิวคลีโอไทด์ ดังแสดง

 
uridine - cytidine kinase
 
Uridine + ATP
------------------------->
UMP + ADP
 
uridine - cytidine kinase
 
Cytidine + ATP
------------------------->
CMP + ADP
 
thymidine kinase
 
Thymidine + ATP
------------------------->
TMP + ATP

 

ภาพ แสดงการควบคุมการสังเคราะห์ ไพริมิดีน นิวคลีโอไทด์

 

 

 

 

 

 


HOME
ที่มา: www.biology.leeds.ac.uk/ staff/gam/
ที่มา: http://www.med.unibs.it/~marchesi/nucmetab.html