เมแทบอลิซึมของเพียวรีนและไพริมิดีนนิวคลีโอไทด์ (Metabolism of purine and pyrimidine nucleotides)

- การย่อยเพียวรีนและไพริมิดีนนิวคลีโอไทด

- การสังเคราะห์เพียวรีนนิวคลีโอไทด์

- การสังเคราะห์ไพริมิดีนนิวคลีโอไทด์

- การสังเคราะห์ดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์

- กรดยูริกและโรคเก๊า

กรดนิวคลีอิก ในอาหารส่วนใหญ่อยู่ในรูปของนิวคลีโอโปรตีนเมื่อเข้าสู่ร่างกายกรดนิวคลีอิก จะถูกสลายโดย โปรตีโอไลติกเอนไซม์ที่ทางเดินอาหาร ในการสลายกรดนิวคลีอิกได้เป็น มอโนนิวคลีโอไทด์

โดยมอโนนิวคลีโอไทด์จะถูกไฮโดรไลซ์ (hydrolysed) ต่อไปเป็นนิวคลีโอไซด์ โดยการทำงานของนิวคลีโอติเดส (nucleotidase ) ต่างๆ และฟอสฟาเทส (phosphatase)

นิวคลีโอไซด์ต่างๆที่ได้จากการย่อยสลายจะดูดซึมโดยตรงหรือถูกสลายต่อไปโดย นิวคลีโอซิเดส (nucleosidase) และนิวคลีโอไซด์ฟอสโฟรีเลส (nucleoside phosphorylase) ในลำไส้ไปเป็นเบสเพียวรีนและไพริมิดีนอิสระ และน้ำตาลไรโบส หรือไรโบส-1-ฟอสเฟต (ribose-1-phosphate)

 
nucleosidase
 
Nucleoside + H2O
------------------------->
Base + Ribose
 
nucleoside phosphorylase
 
Nucleoside + Pi
------------------------->
Base + Ribose-1-phosphate

 

การสลายเบสเพียวรีน เซลล์สามารถสลาย purine nucleotide ส่วนเกินที่ไม่ได้ใช้งาน ได้ ดังขั้นตอนต่อไปนี้


1. Adenylate (AMP): เริ่มหมู่อะมิโนออกจากวงแหวนเพียวรีนถูกดึงออก กลายเป็น IMP และต่อมาเบสถูก ตัดออกกลายเป็น hypoxanthine จากนั้นเอนไซม์ xanthine oxidase จะออกซิไดซ์ hypoxanthine ไปเป็น xanthine และ uric acid ตามลำดับ


2. Guanidylate (GMP): หมู่อะมิโนออกจากวงแหวนเพียวรีนถูกดึงออกกลายเป็น XMP และเบสถูกตัดออกเป็น xanthine ซึ่งจะถูกเอนไซม์ xanthine oxidase จะออกซิไดซ์เป็น uric acid ในขั้นตอนเดียว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสลายเบสไพริมิดีน ไพริมิดีนถูกสลายตามกระบวนการ catabolism ได้ผลผลิตเป็น beta-aminoisobutyrate ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ให้หมู่อะมิโนแก่ apha-ketoglutarate ในปฏิกริยา transamination ผลผลิตสุดท้ายที่ได้คือ malonyl-CoA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ที่มา: www.cellml.org
ที่มา: www.cellml.org