โครโมโซม (chromosome)

โครโมโซม เป็นดีออกซีไรโบนิวคลีโอโปรตีน ประกอบขึ้นจาก DNA และโปรตีนฮีสโตน ทำหน้าที่เก็บข้อมูล ทางพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีโครโมโซมแตกต่างกัน โปรคาริโอตมีโครโมโซม 1 โมเลกุล แต่ยูคาริโอต อาจมีโครโมโซมมากกว่า 1 โมเลกุลอยู่ในนิวเคลียส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างของโครโมโซมในระยะอินเตอร์เฟส โครโมโซมจะคลี่ขยายออกเป็นเส้นใยเล็ก ๆ เรียกว่าโครมาทิน ในระดับโมเลกุล เส้นใยโครมาทินคือสาย DNA พันรอบแกนโปรตีนฮิสโทนเป็นก้อนเล็กๆ เรียกว่านิวคลีโอโซม (nucleosome) แต่ละหน่วยนิวคลีโอโซมจะเชื่อมกันด้วยช่วงของสาย DNA สั้นๆทำให้โครงสร้างของโครมาทิน คล้ายสายเชือกที่กำลังร้อยลูกปัด (bead and string)

ในระยะที่จะมีการแบ่งเซลล์เส้นใยโครมาทินจะขดม้วนตัวแลัวพับซ้อนกันแน่นขึ้นเห็นเป็นแท่ง ติดสีเข้มในนิวเคลียสกลายเป็นโครงสร้างที่เรียกว่า โครโมโซม ซึ่งมีรูปร่างเป็นแท่งโครมาติด (chromatid) สองแท่งเชื่อมกันด้วยส่วนที่เรียกว่าเซนโทรเมียร์ (centromere)

HOME
ที่มา: http://mbbnet.umn.edu/icons/chromosome.jpeg