พอลินิวคลีโอไทด์ (polynucleotide)

พอลินิวคลีโอไทด์ เกิดจากการเชื่อมต่อกันของ นิวคลีโอไทด์ เป็นสายยาวๆ โดยไม่มีการแตกแขนง

การเชื่อมต่อกันของ นิวคลีโอไทด์ นั้นเกิดจากการสร้างพันธะเอสเตอร์ระหว่าง หมู่ฟอสเฟตที่ตำแหน่ง 5' ของนิวคลีโอไทด์หนึ่งกับหมู่ไฮดรอกซิลที่ตำแหน่ง 3' ของอีกหน่วยนิวคลีโอไทด์ เป็นเหตุให้โมเลกุลของ พอลินิวคลีโอไทด์มีปลาย 2 ปลาย คือปลาย 5'-phosphate กับปลาย 3'-OH

พอลินิวคลีโอไทด์มีโครงสร้างสองส่วนคือ ส่วนที่เป็นแกน (back bone) ประกอบขึ้นจากฟอสเฟตและน้ำตาลไรโบส เรียงสลับกันกับส่วนที่เป็นกิ่งยื่นออกจาก back bone คือเบสไนโตรเจน ซึ่งมีความแตกต่างไปตามแต่ชนิดของ พอลินิวคลีโอไทด์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดนิวคลีโอไทด์ ประกอบด้วย มอโนนิวคลีโอไทด์ 2 หน่วยมาเชื่อมกันด้วยกรดฟอสโฟริก โดยเกิดพันธะ ฟอสโฟไดเอสเตอร์ระหว่าง คาร์บอนอะตอมตำแหน่ง 3' ของ D-ไรโบส หรือ 2'-ดีออกซี-D-ไรโบสของ มอโนนิวคลีโอไทด์ หน่วยที่ 1 กับคาร์บอนอะตอมตำแหน่ง 5' ของมอโนนิวคลีโอไทด์หน่วยที่ 2 โดยมีหมู่ แอลฟา- ฟอสเฟตเป็นตัวเชื่อม

HOME
ที่มา: http://www.britannica.com/nobel/cap/obioche010a4.html
ที่มา:http://xnet.rrc.mb.ca/martins/Biochem%202/Images/dinucleotide.gif