นิวคลีโอไซด์ (nucleoside)

นิวคลีโอไซด์ ประกอบด้วยเบสเพียวรีนหรือไพริมิดีนเชื่อมอยู่กับ เบต้า-D- ไรโบฟิวแรโนส หรือ 2-ดีออกซี-เบต้า-D-ไรโบฟิวแรโนส ด้วยพันธะ N-เบต้า-ไกลโคซิดิกที่คาร์บอนตำแหน่งที่หนึ่งของน้ำตาล

จากนิวคลีโอไซด์ไปเป็น นิวคลีโอไทด์ นั้นจะมีหมู่ฟอสเฟตเพิ่มขึ้นมาหมู่ฟอสเฟตนี้ ีเกิดจากการสร้างพันธะ เอสเตอร ์ระหว่างกรดฟอสโฟริกกับหมู่ไฮดรอกซิลที่คาร์บอน ตำแหน่ง 5' ของน้ำตาลไรโบส เราเรียกนิวคลีโอไทด์ ที่มีหมู่ฟอสเฟตที่คาร์บอน ตำแหน่ง 5'นี้ว่า nucleoside-5'-monophosphate

HOME
ที่มา: http://www.mun.ca/biology/scarr/Nucleoside.htm