มอนอนิวคลีโอไทด์ (mononucleotide)
มอโนนิวคลีโอไทด์ เป็น complex molecule ประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ส่วนคือ

1. น้ำตาลเพนโทส (pentose)

ประกอบด้วยคาร์บอน 5 อะตอม ใน DNA เป็น 2'- ดีออกซี-D-ไรโบส (2'-deoxy-D-ribose) ส่วนใน RNA เป็น D-ไรโบส น้ำตาล 2'- ดีออกซีไรโบส ต่างจากน้ำตาลไรโบสตรงคาร์บอนอะตอมตำแหน่ง 2'-OH (hydroxyl group) ถูกแทนที่ด้วย-H

2. ไนโตรจีนัสเบส (nitrogenous base)

มี 2 ชนิด คือ เพียวรีน (purine)ได้แก่ Adenine กับ Guanine อีกกลุ่มหนึ่งคือเบสไพริมิดีน (pyrimidine) ได้แก่ Thymine, Cytosine และ Uracil

3. กรดฟอสโฟริก

โมเลกุลที่ประกอบด้วยน้ำตาลเชื่อมต่อกับเบสเรียกว่า นิวคลีโอไซด์ เมื่อนิวคลีโอไซด์จับกับหมู่กรดฟอสโฟริกจะ กลายเป็น นิวคลีโอไทด์

HOME
ที่มา:nucleotide3_big.gif500 x 400 พิกเซล - 11k asm.wku.edu/pix/