กรดนิวคลีอิก (nucleic acid)

- มอนอนิวคลีโอไทด์ (mononucleotide)

- พอลินิวคลีโอไทด์ (polynucleotide)

- นิวคลีโอไซด์ (nucleoside)

- นิวคลีโอไทด์ (nucleotide)

- DNA

- RNA

โครโมโซม (chromosome) ประกอบด้วยสารประกอบชีวภาพ (biological compound) 2 ชนิด คือ โปรตีนฮีสโตน และกรดนิวคลีอิกที่มีชื่อว่า กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (deoxyribonucleic acid) หรือ DNA

เมื่อโปรตีนอยู่รวมกับกรดนิวคลีอิก เราเรียกว่า นิวคลีโอโปรตีน กรดนิวคลีอิกมี 2 ชนิด คือ กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิกหรือ DNA และกรดไรโบนิวคลีอิก (ribonucleic acid) หรือ RNA หน่วยโครงสร้างย่อยของกรดนิวคลีอิก คือ มอโนนิวคลีโอไทด์ (mononucleotide)

มอโนนิวคลีโอไทด์หลายๆหน่วยมาต่อกันเป็นสายยาวของ พอลินิวคลีโอไทด์ (polynucleotide) ด้วยพันธะ3',5'-ฟอสโฟไดเอสเตอร์ (3',5'-phosphodiester bond) สายยาวของพอลินิวคลีโอไทด์ไม่มีการแตกกิ่งก้านสาขาจึงเป็น linear polymer และ unbranched polymer