Paper chromatography

Paper Chromatography เป็นเทคนิคที่ใช้แยกสารผสมออกจากกัน โดยอาศัยความแตกต่างของ polarity โดยใช้ supporting medium คือ กระดาษกรอง stationary phase คือ น้ำที่ถูกจับไว้ด้วย cellulose ของ กระดาษ หรือที่ ี่เรียกว่า water of hydration ส่วน mobile phase คือ organic solvent ที่มี polarity น้อยกว่าน้ำ เมื่อให้ตัวทำ ละลายผสมเคลื่อนที่ผ่านกระดาษกรอง โมเลกุลที่ non-polar ซึ่งละลายได้ดีใน mobile phase จะถูกชะให้เคลื่อนที่ ทำให้เคลื่อนที่ได้เร็วกว่าโมเลกุลที่ polar ซึ่งละลายได้ดีใน stationary phase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Paper Chromatography แบ่งออกเป็น 2 ชนิด
1. Ascending chromatography: แบบให้ตัวทำละลายผสมซึมผ่านกระดาษจากข้างล่างขึ้นข้างบน
2. Descending chromatography: แบบให้ตัวทำละลายผสมซึมผ่านกระดาษจากด้านบนลงด้านล่าง


การแยกโดยใช้เทคนิค paper chromatography เกิดขึ้น เนื่องจากสารแต่ละชนิดมีความสามารถไม่เท่ากัน ในการ ละลายในตัวทำละลายสองชนิดที่ไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน การแยกสารจึงขึ้นอยู่กับ ค่า partition coefficient (Kd) หรือค่าสัมประสิทธิ์ของการแบ่งละลายของสาร


Rf value เป็นความสัมพันธ์ของระยะทางการเคลื่อนที่ของสารแต่ละชนิดจากจุดเริ่มต้นกับระยะทางการเคลื่อนที่ของตัว ทำละลายผสม จากจุดเริ่มต้น กำหนดเป็น ค่า Rf ซึ่งค่า Rf ของสารแต่ละชนิดจะเปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยดังต่อไปนี้ คือ ส่วนประกอบของ solvent system, อุณหภูมิ, pH, เกรดของกระดาษกรองที่ใช้ และ mode ของ development ฉะนั้นในการวิเคราะห์สารตัวอย่าง จึงควรทำการทดลองพร้อมกันระหว่างสารมาตรฐานและสารตัวอย่าง


2-Dimensional Paper Chromatography เป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อให้เห็นการแยกสารดีขึ้น เมื่อทำการแยกสารผสมออก จากกัน โดยใช้ solvent system ชนิดหนึ่ง ปล่อยให้กระดาษแห้งแล้วทำการแยกสารอีกครั้งหนึ่งในทิศทาง 90 องศา ของการแยกครั้งแรก และใช้ solvent system อีกชนิดหนึ่ง สารที่มีค่า Rf เท่ากันใน solvent system ชนิดที่หนึ่ง จะ มีค่า Rf ต่างกันใน solvent system ที่ 2 ได้


Home
ที่มา:http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/ BiologyPages/P/paper_chromatography.gif