Affinity chromatography
Affinity Chromatography เป็นเทคนิคหนึ่งของ adsorption chromatography สารที่ต้องการแยกมีความจำเพาะ (specificity) ที่จะจับกับสารที่ถูกตรึง (immobilized) หรือที่เรียกว่า ligand อยู่กับ insoluble bed material (matrix) อย่าง reversible สารที่ไม่มีความจำเพาะกับ ligand จะถูกชะออกไปจากคอลัมน์ ส่วนสารที่ต้องการจะถูก ชะออกโดยการใช้ specific (affinity) elution หรือ non-specific elution โดยการเปลี่ยนแปลง pH หรือ ionic strength ของบัฟเฟอร์ที่ใช้ชะ
HOME
ที่มา:http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/ BiologyPages/A/AffinityChrom.html