เทคนิคโครมาโตกราฟฟี (Chromatography)

เทคนิค Chromatography เป็นเทคนิคที่ใช้ในการแยกสาร โดยอาศัยหลักการที่ว่าสารที่ต้องการแยกมีความ สามารถในการละลายในตัวทำละลายทั้งสองชนิดไม่เท่ากัน สารที่ละลายได้ดีใน stationary phase จะเคลื่อนที่ ได้ช้ากว่าสารที่ละลายได้ดีใน mobile phase ทำให้สารแต่ละชนิดเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วที่ไม่เท่ากัน จึงแยกออก จากกันได้

Partition (Distribution) Coefficient (Kd)
=
concentration of solute in stationary phase
   
concentration of solute in mobile phase

เทคนิค chromatography แบ่งออกเป็น 5 ชนิด ตามความแตกต่างของ supporting medium, stationary phase และ mobile phase ดังนี้
1. Column Chromatography
- Gel Filtration Chromatography
- Ion Exchange Chromatography
- Affinity Caphyhromatogr
2. Paper Chromatography
3. Thin Layer Chromatography
4. Gas Chromatography
- gas liquid chromatography
- gas solid chromatogrphy
5. High Pressure (Performance) Chromatography