แบบทดสอบ

ชุดที่ 3

ปฏิบัติการทางชีวเคมี

1. การแยกสารผสมโดยการใช้เทคนิค Chromatography อาศัยหลักการในข้อใด
ก. สารผสมที่ต้องการแยกมีความสามารถในการระเหยกลายเป็นไอได้รวดเร็วต่างกัน
ข. สารผสมที่ต้องการแยกมีสนามไฟฟ้าแตกต่างกัน
ค. สารผสมที่ต้องการแยกมีความเข้มข้นแตกต่างกัน
ง. สารผสมที่ต้องการแยกมีความสามารถในการละลายในตัวทำละลาย 2 ชนิดไม่เท่ากัน


2. ข้อใดเป็นประโยชน์ที่ได้จากการแยกสารโดยใช้เทคนิค Gel filtration chromatography
ก. การหาประจุไฟฟ้าสุทธิบนโมเลกุล
ข. การหาน้ำหนักโมเลกุล
ค. การหาความเข้มข้นของสาร
ง. การอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของสาร


3. Ion exchange chromatography เป็นเทคนิคการแยกสารผสมโดยอาศัยหลักการในข้อใด
ก. อาศัยความแตกต่างของประจุไฟฟ้า
ข. อาศัยความแตกต่างของความเข้มข้นของสาร
ค. อาศัยความสามารถในการเคลื่อนที่ของสาร
ง. อาศัยความแตกต่างของขนาดโมเลกุลของสาร


4. ข้อใดคือ Stationary phase ที่ใช้สำหรับการแยกสารโดยเทคนิค Paper chromatography
ก. น้ำมัน
ข. กระดาษ
ค. ซิลิกา เจล
ง. น้ำ


5. High Performance (Pressure) Liquid Chromatography (HPLC) เป็นเทคนิคการแยกสารที่มีความแตกต่างจากเทคนิค Gas Liquid Chromatography อย่างไร
ก. Stationary phase มีขนาดของ particle ลดลง
ข. ใช้ความดันสูงเพื่อทำให้การเคลื่อนที่ของ mobile phase เร็วขึ้น
ค. ใช้ stainless steel column
ง. ถูกทุกข้อ


6. เทคนิค SDS-PAGE สามารถแยกโปรตีนได้โดยอาศัยคุณสมบัติใดของโปรตีนที่แตกต่างกัน
ก. ประจุสุทธิ
ข. น้ำหนักโมเลกุล
ค. โครงรูป
ง. จำนวนพันธะไดซัลไฟด์


7. SDS (sodium dodecyl sulfate) ทำหน้าที่ใดในเทคนิค SDS-PAGE
ก. เป็น anionic detergent ที่ให้ประจุลบกับโปรตีน
ข. เป็น reducing agent ที่ทำลายพันธะไดซัลไฟด์
ค. ทำให้บัฟเฟอร์อยู่ในระบบเป็นด่าง
ง. เป็นตัวเพิ่มความหนาแน่นให้กับสารละลายโปรตีน


8. คุณสมบัติใดไม่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการวิเคราะห์โปรตีนโดยวิธี Disc Gel Electrophoresis
ก. เป็นระบบแผ่นเจลที่มี pH ไม่สม่ำเสมอทั้งแผ่น
ข. ความต้านทานไฟฟ้าที่ไม่เท่ากันของเจล
ค. ต้องใช้ slab gel เท่านั้น ใช้ column gel ไม่ได้
ง. เจลแบ่งเป็น 2 ชั้น คือ stacking gel และ separating gel


9. การเคลื่อนที่ของ DNA ในเทคนิค Agarose Gel Electrophoresis ข้อใดต่อไปนี้ผิด
ก. ความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับขนาดโมเลกุลของ DNA
ข. ความเร็วในการเคลื่อนที่ขึ้นอยู่กับโครงรูปของ DNA
ค. DNA ขนาดใหญ่เคลื่อนที่ได้เร็วกว่า DNA ขนาดเล็ก
ง. DNA มีประจุลบและเคลื่อนที่เข้าหาขั้วบวก

10. เทคนิค Electrophoresis ในแบบใดที่นิยมใช้ในการแยกกรดนิวคลีอิกที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่
ก. Agarose Gel Electrophoresis
ข. Polyacrylamide Gel Electrophoresis
ค. Cellulose Acetate Electrophoresis
ง. Paper Electrophoresis


11. Cellulose Acetate Electrophoresis อาศัยความแตกต่างในด้านใดของโมเลกุลในการแยกสารออกจากกัน
ก. ขนาด
ข. ประจุ
ค. รูปร่าง
ง. ประจุและขนาด


12. เทคนิค Polyacrylamide Gel เกิดจากการสร้าง polymer ระหว่างสารใด
ก. Acrylamide Monomer & Riboflavin
ข. Acrylamide Monomer & TEMED
ค. Acrylamide monomer & Ammonium persulfate
ง. Acrylamide Monomer & Bis


13. ในเทคนิค Slab Gel Electrophoresis นิยมผสม sucrose ใน buffer เพื่อจุดประสงค์ใด
ก. เพื่อเพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้า
ข. เพื่อเพิ่มความหนาแน่น
ค. เพื่อปรับรูปร่างของโมเลกุล
ง. เพื่อปรับ pH


14. Cellulose Acetate Electrophoresis ตัวกลางค้ำจุนที่เป็นหมู่ hydroxyl ถูกเปลี่ยนไปเป็นอะไร
ก. หมู่ Acetone
ข. หมู่ Acetoacetate
ค. หมู่ Acetatic
ง. หมู่ Acetate


15. ในเทคนิค Gel Electrophoresis มีการปรับ pH ของ buffer ให้อยู่ในช่วง pH 9 เพื่อจุดประสงค์ใด
ก. เพื่อเพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้า
ข. ทำให้ protein มีประจุสุทธิเป็นกลาง
ค. ทำให้ protein มีประจุสุทธิเป็นบวก
ง. ทำให้ protein มีประจุสุทธิเป็นลบ

Back