แบบทดสอบ

ชุดที่ 2

เมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล

1. เอนไซม์ที่ใช้ในปฏิกิริยาควบคุมในวิธีไกลโคไลซิสคือเอนไซม์ตัวใด
ก. ไอโซเมอไรเซชัน (isomerization)
ข. ฟอสโฟฟรักโทไคเนส (phosphofructokinase)
ค. ฟอสโฟกลีเซอโรมิวเทส (phosphoglyceromutase)
ง. อีนอลเลส (enolase)


2. กลูโคส 1 โมเลกุลในการปฏิกิริยาหมักโฮโมแลกติกทำให้เกิดแลกเตตกี่โมเลกุล
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4


3. เอนไซม์กลูโคไคเนสสามารถพบได้ที่ไหน
ก. ตับ
ข. ไต
ค. ตับอ่อน
ง. กล้ามลายและกล้ามเนื้อหัวใจ


4. ในระบบกลีเซอรอลฟอสเฟสชัตเติล (glycerol phosphate shuttle) สร้าง ATP ได้กี่โมเลกุล
ก. 32
ข. 34
ค. 36
ง. 38


5. หน่วยกลูโคสในการสังเคราะห์แป้งในพืชมีชื่อว่าอะไร
ก. ADP-กลูโคส
ข. ATP-กลูโคส
ค. UDP-กลูโคส
ง. UTP-กลูโคส


6. มีการเปลี่ยนแปลง NH4+ ให้อยู่ในรูปใดก่อนที่จะขนส่งไปตามกระแสโลหิต
ก. กลูตาเมต
ข. กลูตามีน
ค. กรดกลูตามีก
ง. กลูตาเมต ดีไฮโดรเจเนส


7. พาหะของ C และ N อะตอมที่สำคัญในวัฏจักรยูเรียคือข้อใด
ก. อาร์จินีน
ข. ออร์นิธีน
ค. ซิทรูลีน
ง. ฟูมาเรท


8. ฮอร์โมนใดต่อไปนี้ที่ไม่ได้มีสารต้นตอเป็นไทโรซีน
ก. ไธรอกซีน
ข. แอดรีนะลีน
ค. เมลานิน
ง. ไทรอยด์ฮอร์โมน


9. การตรวจวินิจฉัยโรคดีซ่านมักตรวจหาระดับของสารชนิดใดในเลือด
ก. ยูโรบิลิโนเจน
ข. ยูโรบิลิน
ค. บิลิรูบิน
ง. บิลิรูบิน ไดกลูคิวโรไนด์


10. สารใดที่เป็นรงค์วัตถุที่สำคัญในปัสสาวะ
ก. ยูโรบิลิโนเจน
ข. ยูโรบิลิน
ค. บิลิรูบิน
ง. บิลิรูบิน ไดกลูคิวโรไนด์


11. ฮอร์โมนข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ได้มีหน้าที่ในการกระตุ้นแอกติวีตี้ของไลเพส
ก. แอดรีนะลีน
ข. นอร์แอดรีนะลีน
ค. กลูคากอน
ง. อินซูลิน


12. สารใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช่คีโตนบอดีย์
ก. อะซีโตอะซีเตต
ข. ดี-3-ไฮดรอกซีบิวไทเรต
ค. อะซีเตต
ง. อะซีโตน


13. ในกระบวนการสังเคราะห์กรดไขมันมีสารใดที่เป็นตัวให้หน่วย C ที่สำคัญ
ก. มาโลนิลโค เอ
ข. อะซีติลโค เอ
ค. ซักซินิลโค เอ
ง. ไวตามิน เอ


14. ในกระบวนการสลายกรดไขมันมีสารใดที่เป็นผลผลิตที่มีหน่วย C 2 อะตอม
ก. มาโลนิลโค เอ
ข. อะซีติลโค เอ
ค. ซักซินิลโค เอ
ง. ไวตามิน เอ


17. เซลล์สามารถสลายเพียวรีนนิวคลีโอไทด์ (purine nucleotide) ส่วนเกินที่ไม่ได้ใช้งานให้ได้ผลผลิตสุดท้ายเป็นสารใด
ก. กรดอะมิโน
ข. กรดฟอสฟอริก
ค. ยูเรีย
ง. กรดยูริก


16. สารชนิดใดเป็นสารตั้งต้นที่ใช้ในการสังเคราะห์เพียวรีนนิวคลีโอไทด์ (purine nucleotide)
ก. Carbamoyl phosphate
ข. Phosphoribosylpyrophosphate
ค. Orotate
ง. Dihydrofolate


15. ฮอร์โมนใดต่อไปนี้ที่ไม่มีสารตั้งต้นมาจากโคเลสเตอรอล
ก. กลูโคคอร์ติคอยด็
ข. เพรกนีโนโลน
ค. เอนโดรเจน
ง. FSH


18. เอนไซม์ชนิดใดที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์ DNA
ก. Terminal transferase
ข. DNA polymerase
ค. Restriction endonuclease
ง. Nucleosidase


19. รหัสเริ่มต้นกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน (initiation codon) เป็นรหัสของกรดอะมิโนชนิดใด
ก. Leucine
ข. Alanine
ค. Methionine
ง. Glycine


20. การควบคุมการแสดงออกของยีนในยูคาริโอต เริ่มต้นจากกระบวนการใดเป็นจุดควบคุมที่สำคัญที่สุด
ก. DNA synthesis
ข. Transcription
ค. Translation
ง. Translocation


21. RNA polymerase จะสามารถจับกับโปรโมเตอร์ได้ดีที่สุดและทำให้เกิดกระบวนการถอดรหัสด้วยความถี่สูงสุด หากโปรโมเตอร์นั้น มีลำดับเบสเหมือนกับโครงสร้างใด
ก. Origin of replication
ข. RFLPs
ค. non-consensus sequence
ง. Consensus sequence


22. ยีนที่เซลล์มีความต้องการผลผลิตของยีนนั้นตลอดเวลา จึงทำให้มีการแสดงออกของยีนนั้นในระดับคงที่ ยีนเหล่านั้นเรียกว่าอะไร
ก. Polycistronic gene
ข. Housekeeping gene
ค. non-consensus sequence
ง. Consensus sequence


23. การตัด DNA ที่ลำดับเบสที่จำเพาะออกเป็นชิ้นในกระบวนการ Recombinant DNA technique อาศัยการทำงานของเอนไซม์ชนิดใด
ก. Terminal transferase
ข. DNA polymerase
ค. Restriction endonuclease
ง. Nucleosidase


24. เทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) ใช้เอนไซม์ชนิดใดในการสังเคราะห์สาย DNA
ก. Terminal transferase
ข. DNA polymerase Taq I
ค. Restriction endonuclease
ง. Nucleosidase


25. การสังเคราะห์ complementary DNA (cDNA) จาก สายแม่พิมพ์ mRNA อาศัยการทำงานของ เอนไซม์ชนิดใด
ก. Reverse transcriptase
ข. DNA polymerase Taq I
ค. Restriction endonuclease
ง. Nucleosidase

Back