แบบทดสอบ

ชุดที่ 1

กรด-เบส และสารชีวโมเลกุล

1. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. กรด คือ สารที่สามารถรับโปรตอนได้
ข. เบส คือ สารที่สามารถให้โปรตอนได้
ค.บัฟเฟอร์ คือ สารผสมระหว่างกรดอ่อน หรือเบสอ่อนกับเกลือของมัน
          มีคุณสมบัติในการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง pH
ง. อินดิเคเตอร์ คือ สารเคมีที่สามารถเปลี่ยนสีได้เมื่อ pH เป็นกรดเท่านั้น


2. จากสมการ CH3COOH + H2O <----------> CH3COO- + H3O+ แล้ว CH3COO- อยู่ในสภาพใด
ก. เป็นคู่เบสของ H3O+
ข. เป็นคู่กรดของ H2O
ค. เป็นคู่เบสของ CH3COOH
ง. เป็นคู่กรดของ CH3COOH


3. คุณสมบัติของกรดอะมิโนต่อไปนี้ข้อใดผิด
ก. กรดอะมิโนแตกต่างกันที่หมู่ R
ข. กรดอะมิโนเป็นซวิตเตอร์ไอออนเพราะมีทั้งประจุบวกและลบในเวลาเดียวกัน
ค. กรดอะมิโนเป็นแอมโฟเตอร์ คือ เป็นทั้งกรดและเบส
ง. ที่ pH = pI กรดอะมิโนมีประจุเป็นศูนย์และละลายได้ดีที่สุด


4. เหตุใดกรดอะมิโนจึงสามารถทำปฏิกิริยากับนินไฮดริน (ninhydrin) ได้
ก. เพราะมีหมู่ อัลฟา-อะมิโน
ข. เพราะมีหมู่ อัลฟา-คาร์บอกซิลิก
ค. เพราะเป็นไดโพลาร์
ง. เพราะเป็นแอมโฟเตอร์ที่เปลี่ยนสีได้


5. พันธะไดซัลไฟด์ (-S-S-) ที่พบในโครงสร้างของโปรตีนเกิดขึ้นในรูปแบบใด
ก. เกิดออกซิเดชันระหว่างหมู่ไธออล (-SH) ของกรดอะมิโน cysteine 2 โมเลกุล
ข. เกิดออกซิเดชันระหว่างหมู่ไธออล (-SH) ของกรดอะมิโน cysteine และหมู่เมธิลไธออล (-CH3-S)           ของกรดอะมิโน methionine
ค. เกิดออกซิเดชันระหว่างหมู่เมธิลไธออล (-CH3-S) ของกรดอะมิโน methionine 2 โมเลกุล
ง. เกิดออกซิเดชันของ H2S ในบริเวณรอบ ๆ โปรตีน


6. คุณสมบัติของโปรตีนในข้อใดที่นิยมนำมาใช้ในการหาปริมาณโปรตีน
ก. การตกตะกอนด้วยแอมโมเนียมอะซีเตต
ข. การทำปฏิกิริยากับ CuSo4 ในด่างได้สารสีน้ำเงิน
ค. การมีประจุสุทธิเป็นบวกหรือลบที่ขึ้นอยู่กับ pH ของสารละลาย
ง. การหมุนระนาบแสงโพลาไรซ์


7. เอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาการกำจัดและเติม H อะตอม คือ กลุ่มเอนไซม์ใด
ก. Oxidoreductase
ข. Hydrolase
ค. Isomerase
ง. Lyase


8. ตัวยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการทำลายหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของ functional group บนโมเลกุลของเอนไซม์ จนไม่สามารถทำงานได้ เป็นคุณสมบัติของตัวยับยั้งเอนไซม์แบบใด
ก. Irreversible inhibitor
ข. Competitive inhibitor
ค. Incompetitive inhibitor
ง. Uncompetitive inhibitor


9. pepsin ซึ่งเป็นเอนไซม์ในระบบย่อยอาหาร มีระบบการควบคุมการทำงานอย่างไร
ก. การเติมหมู่ phosphoryl เข้าที่กรดอะมิโน serine
ข. ถูกสร้างในรูปที่ไม่ active ที่มีชื่อว่า pepsinogen
ค. กรดอะมิโนที่ได้จากการย่อยกลับมายับยั้งไม่ให้ทำงาน
ง. มี lipoprotein เข้ามาจับเมื่อต้องการหยุดการทำงาน


10. เมื่อร่างกายขาดวิตามิน A จะเกิดอะไรขึ้น
ก. ทำให้กล้ามเนื้อไม่มีแรงหรือกล้ามเนื้อลีบ
ข. ทำให้เลือดไหลไม่หยุดเมื่อเกิดบาดแผล
ค. ทำให้เป็นโรคกระดูกอ่อน
ง. ทำให้เกิดภาวะตาบอดกลางคืน


11. แสงแดดมีส่วนช่วยสร้างวิตามินใด
ก. A
ข. B
ค. C
ง. D


12. ในปลาดิบมีเอนไซม์ที่สามารถทำลายวิตามินใดได้
ก. Biotin
ข. B1
ค. B2
ง. B12


13. วิตามินใดที่ใช้รักษาโรคเลือดจางอย่างรุนแรง
ก. K
ข. C
ค. B6
ง. B12

14. ลิปิดที่พบมากที่สุดในธรรมชาติ คือชนิดใด
ก. acylglycerol
ข. phospholipid
ค. glycolipid
ง. steriod


15. สารเคมีใดที่สามารถเติมเข้าพันธะคู่ของกรดไขมันไม่อิ่มตัวได้
ก. NaOH
ข. CuSO4
ค. I2
ง. KOH


16. สารต้นตอของสเตอรอยด์ คือสารใด
ก. polyisoprenoid
ข. ergosterol
ค. cholesterol
ง. triacylglycerol


17. น้ำมันเอสเซนเชียล (essential oil) เป็นลิปิดกลุ่มใด
ก. phospholipid
ข. terpene
ค. spingolipid
ง. wax


18. ไอโซเมอร์ของโมโนแซ็กคาไรด์ใดที่มีคุณสมบัติเกิดมิวตาโรเตชัน
ก. stereoisomer
ข. enantiomer
ค. anomer
ง. epimer


19. น้ำตาลใดเป็น nonreducing sugar
ก. fructose
ข. sucrose
ค. galactose
ง. maltose


20. คาร์โบไฮเดรตใดที่พบเป็นโครงสร้างของผนังเซลล์แบคทีเรีย
ก. chitin
ข. pectin
ค. peptidoglycan
ง. dextran


21. เหตุใดวัวจึงกินหญ้าเป็นอาหารได้ทั้งที่ประกอบด้วยเซลลูโลสที่คนไม่สามารถย่อยด้วยระบบของร่างกายได้
ก. เพราะแบคทีเรียใน rumen สามารถย่อยได้
ข. เพราะตับอ่อนวัวสามารถสร้างน้ำย่อยพิเศษมาย่อยได้
ค. วัวมีกระเพาะมากกว่าคนซึ่งเป็นระบบพิเศษกว่าในคน
ง. วัวเลือกกินหญ้าบางชนิดที่สามารถย่อยหญ้าอื่นได


22. ครงสร้างของโมเลกุลนิวคลีโอไทด์ (nucleotide) ประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. น้ำตาลเพนโตส, ไนโตรจีนัสเบส และ กรดฟอสฟอริก
ข. น้ำตาลเพนโตส และ ไนโตรจีนัสเบส
ค. น้ำตาลเพนโตส, ไนโตรจีนัสเบส และ กรดอะมิโน
ง. น้ำตาลเพนโตส และ กรดอะมิโน


23. โมเลกุลของนิวคลีโอไทด์ (nucleotide) แตกต่างจากโมเลกุลนิวคลีโอไซด์ (nucleoside) อย่างไร
ก. โมเลกุลนิวคลีโอไทด์ (nucleotide) มีหมู่ฟอสเฟตเพิ่ม 1 หมู่
ข. โมเลกุลนิวคลีโอไทด์ (nucleotide) มีหมู่อะมิโนเพิ่ม 1 หมู่
ค. โมเลกุลนิวคลีโอไทด์ (nucleotide) ไม่มีไนโตรจีนัสเบส
ง. โมเลกุลนิวคลีโอไทด์ (nucleotide) ไม่มีหมู่ฟอสเฟต


24. โมเลกุล DNA singled strand ประกอบด้วย ดีออกซีไรโบนิวคลีโอไทด์ ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเคมีชนิดใด
ก. พันธะไฮโดรเจน
ข. พันธะไอออนิก
ค. พันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์
ง. พันธะโควาเลนท์

25. โมเลกุล DNA doubled strand มีลักษณะเป็นสายเกลียวคู่ ซึ่งเกิดจากการจับคู่เบสที่ complementary กันด้วยพันธะเคมีชนิดใด
ก. พันธะไฮโดรเจน
ข. พันธะไอออนิก
ค. พันธะฟอสโฟไดเอสเตอร์
ง. พันธะโควาเลนท์

Back