โคแฟกเตอร

1. หมู่พรอสเธติก (prosthetic group) เป็นโคแฟกเตอร์ที่จับกับเอนไซม์อย่างแน่นมากด้วยพันธะ โควาเลนท์ เช่น ฟลาวินอะดีนีน ไดนิวคลีโอไทด์ (flavinadenine dinucleotide, FAD) ของซักซินิกดีไฮ โดรเจเนส (succinic dehydrogenase)

 

 

 

 

 

 

 


2. โคเอนไซม์ (coenzyme)
เป็นโมเลกุลอินทรีย์ (organic molecule) ที่มีขนาดเล็ก และทนต่อ ความร้อน จะจับกับเอนไซม์อย่างหลวม ๆ ดังนั้นจึงสามารถแยกออกจากเอนไซม์ได้โดยไดแอลิซิส (dialysis) เช่น NAD+ และ NADP+

 

 

 

 

 

 

 

 


3. ไอออนของโลหะ
ได้แก่ มอโน (mono) และไดวาเลนท์แคตไอออน (divalent cation) เช่น K+ Mn2+ Mg2+ Ca2+ หรือ Zn2+ จะจับกับเอนไซม์อย่างแน่น หรือหลวมก็ได้


แบ่งออกได้เป็น 3 พวก
FAD-GR
http://www.gwu.edu/~mpb/c/fad.gif
NAD
http://www.gwu.edu/~mpb/c/nad.gif
Back