Electrophoresis

เป็นเทคนิคที่ใช้แยกสาร วิเคราะห์ และเตรียมสารที่มีประจุไฟฟ้า เช่น กรดอะมิโน โปรตีน และ กรดนิวคลีอิก ให้บริสุทธิ์ โดยอาศัยหลักการที่ว่า เมื่อให้สนามไฟฟ้า สารที่มีประจุไฟฟ้าจะเคลื่อนที่ไปยังขั้วที่ตรงข้ามกันด้วย อัตราเร็วในการเคลื่อนที่ ซึ่งขึ้นกับปริมาณประจุสุทธิบนโมเลกุลของสาร รูปร่างและขนาดของโมเลกุลของสารนั้น และกระแสไฟฟ้า


อัตราเร็วในการเคลื่อนที่ของสารแสดงด้วยสมการดังนี้

V
=
E
.
q
f

เมื่อ

v = ความเร็วในการเคลื่อนที่ของโมเลกุล
E = ความเข้มของสนามไฟฟ้า
q = ประจุสุทธิบนโมเลกุล
f = frictional coefficient ขึ้นอยู่กับน้ำหนักและรูปร่างโมเลกุล


การเคลื่อนที่ของโมเลกุลที่มีประจุในสนามไฟฟ้าแสดงโดยเทอมของ electrophoretic mobility ,u ซึ่งหมายถึงความเร็วต่อหน่วยของความเข้มของสนามไฟฟ้า ซึ่งขึ้นตรงกับ charge/ mass ratio

u
=
v
=
E . q
เมื่อ
v
=
E
.
q
E
f . E
f

 

u
=
q
f

โมเลกุลที่มี conformation คล้ายคลึงกัน f จะแปรตามขนาดไม่ได้แปรตามรูปร่าง
Zone Electrophoresis
Gel Electrophoresis
Electrophoresis แบบอื่นๆ

Click
Click
Click