ตารางแสดงกรดและคู่เบส

กรด (proton donor)
คู่เบส (proton acceptor)
CH3COOH (acetic acid)
CH3 COO-
H3PO4 (phosphoric aicd)
H2PO4-
H2PO4- (dihydrogen phosphate)
HPO42-
HPO42- (hydrogen phosphate)
PO43-
NH4+ (ammonium)
NH3
H2CO3 (carbonic acid)
HCO3-
HCO3- (bicarbonate)
CO32-
Back