สื่อแบบเรียนอิเลคทรอนิกส์ ................

          ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้เข้ามาศึกษาทบทวนหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  เหมาะสมกับการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของนิสิต อันเป็นการสนองนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและพัฒนามาตราฐานการศึกษา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ยินดีรับข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาสื่อการศึกษา อิเลค- ทรอนิกส์ เพื่อความสมบรูณ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้น และขอขอบคุณมา  ณ   โอกาสนี้

 

 

 

  Veterinary Histology

 

     Basic Tissue

 

 

        Lecture       

 

          - lect01 Introduction histology

          - lect02 Histotechnigue

          - lect03 Microscopy

          - lect04 Cytology (The Animal cell)

          - lect05 Surface epiththelium

          - lect06 Gland

          - lect07 CNT

          - lect08 Cartilage

          - lect09 Bone

          - lect10 Muscle

          - lect11 Nervous tissue

 

        Lab

         

          - lab01 Laboratory Orientation

          - lab02 Cytology (The Animal Cell)

          - lab03 Epithlium

          - lab04 Gland

          - lab05 CNT

          - lab06 Cartilage & bone

          - lab07 Muscular tissue

          - lab08 Nervous tissue

        

 

   

 

 

Veterinary Histology (501221)

 

รายละเอียดวิชา 
 

 

 
 

 

 

 
Copyright 2004 © www.thaiprodesign.com. All rights reserved.