สื่อแบบเรียนอิเลคทรอนิกส์ ................

          ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้เข้ามาศึกษาทบทวนหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  เหมาะสมกับการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของนิสิต อันเป็นการสนองนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและพัฒนามาตราฐานการศึกษา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ยินดีรับข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาสื่อการศึกษา อิเลค- ทรอนิกส์ เพื่อความสมบรูณ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้น และขอขอบคุณมา  ณ   โอกาสนี้

หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาตรี

 

         ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ รับผิดชอบการเรียนการสอนวิชากายวิภาค-ศาสตร์ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ

         1. หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 20 หน่วยกิต

         2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการสัตวแพทย์) จำนวน 11 หน่วยกิต        

ระดับบัณฑิตศึกษา
        

         ภาควิชากายวิภาคศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กาย-วิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์) โดยมีโครงสร้างหลักสูตรและจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 41 หน่วยกิต ดังนี้

         1. วิชาเอกไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

         2. วิชารองไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

         3. วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

         1. สำเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาสัตววิทยาหรือเทียบเท่า และ

         2. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอบเขตของการศึกษา
 

         1. กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ (Comparative Morphology of Domestic Animals)

         2. ประสาทวิทยา (Neurobiology of Domestic Animals)

         3. การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญของตัวอ่อน (Comparative Developmental Anatomy)

         4. เทคโนโลยีชีวภาพของเอมบริโอ (Embryonic Biotechnology)

         5. จุลกายวิภาคของเซลล์ขั้นสูง (Advanced Cytology) ฯลฯ

 

ข้อมูลพิเศษ

        

         1. นิสิตมีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนในการเรียนและหรือการทำวิทยานิพนธ์

         2. นิสิตมีโอกาสได้ศึกษาเพิ่มเติมกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ

         3. นิสิตมีโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ


 

Veterinary Gross

Anatomy I (501111)

 

รายละเอียดวิชา 
 
   
 
 
   
 
Copyright 2004 © "Company Name". All rights reserved.