สื่อแบบเรียนอิเลคทรอนิกส์ ................

          ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้เข้ามาศึกษาทบทวนหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  เหมาะสมกับการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของนิสิต อันเป็นการสนองนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและพัฒนามาตราฐานการศึกษา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ยินดีรับข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาสื่อการศึกษา อิเลค- ทรอนิกส์ เพื่อความสมบรูณ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้น และขอขอบคุณมา  ณ   โอกาสนี้

 

Veterinary Gross Anatomy

 

 

ชื่อ รศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9, หัวหน้าภาควิชา
สังกัด กายวิภาคศาสตร์
การศึกษา วท.บ., สพ.บ., Ph.D. (Agricultural Science)
โทรศัพท์ 0-2579-0058-9 ต่อ 6215 หรือ 0-2579-7539
อีเมล์ fvetais@.ku.ac.th

 

ชื่อ รศ.น.สพ.ดร.ณรงค์ จึงสมานญาติ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
สังกัด ภาคกายวิภาคศาสตร์
การศึกษา วท.บ., สพ.บ., Ph.D. (Agricultural Science)
โทรศัพท์ 0-2579-0058-9 ต่อ 4205
อีเมล์ fvetnrc@ku.ac.th

 

ชื่อ น.สพ.เสรี กุญแจนาค
ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 4
สังกัด ภาคกายวิภาคศาสตร์
การศึกษา สพ.บ
โทรศัพท์ 0-2579-7539 หรือ 0-25790058-9 ต่อ 4203
อีเมล์ fvetsrk@ku.ac.th

 

ชื่อ รศ.น.สพ.ดร.นที นิลนพคุณ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
สังกัด ภาคกายวิภาคศาสตร์
การศึกษา สพ.บ., Dip. in Veterinary Anatomy, F.R.V.A.C., Veterinarmedicine Doktorsexamen (Developmental Anatomy)
โทรศัพท์ 0-2579-0058-9 ต่อ 6214 หรือ 0-2579-7539
อีเมล์ fvetntn@ku.ac.th

 

ชื่อ สพ.ญ.ดลดา ศรีใส
ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 4
สังกัด ภาคกายวิภาคศาสตร์
การศึกษา สพ.บ.
โทรศัพท์ 0-2579-7539 หรือ 0-2579-0058-9 ต่อ 6211
อีเมล์ fvetdds@ku.ac.th

 

ชื่อ รศ.สพ.ญ.ดร.วรรณดา สุจริต
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
สังกัด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
การศึกษา สพ.บ., M.S. (Veterinary Anatomy), Ph.D. (Veterinary Anatomy)
โทรศัพท์ 0-2579-7539 หรือ 0-2579-0058-9 ต่อ 6201
อีเมล์ fvetvas@ku.ac.th

 

ชื่อ รศ.น.สพ.สมชัย พงศ์จรรยากุล
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
สังกัด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
การศึกษา วท.บ., สพ.บ., Dip. in Veterinary Pathology, F.R.V.C.S.
โทรศัพท์ 0-2579-7539 หรือ 0-2579-0058-9 ต่อ 6223
อีเมล์ fvetsop@ku.ac.th

 

ชื่อ รศ..น.สพ.ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9, รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
สังกัด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
การศึกษา วท.บ., สพ.บ., M.Agr. (Veterinary Medicine and Animal Science), D.Agr. (Veterinary Medicine and Animal Science)
โทรศัพท์ 0-2579-7539 หรือ 0-2579-0058-9 ต่อ 6202
อีเมล์ fvetwwr@ku.ac.th

 

ชื่อ น.สพ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์
ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 7
สังกัด ภาคกายวิภาคศาสตร์
การศึกษา สพ.บ., Ph.D.(Veterinary Anatomy), Iowa State University
โทรศัพท์ 0-2579-7539, หรือ 0-2579-0058-9 ต่อ 6206
อีเมล์ fvettsp@ku.ac.th

 

ชื่อ น.สพ.สุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์
ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 7
สังกัด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
การศึกษา สพ.บ.
โทรศัพท์ 0-2579-7539 หรือ 0-2579-0058-9 ต่อ 6201
อีเมล์ fvet@ku.ac.th

 

ชื่อ สพ.ญ.ศิริรักษ์ จันทครุ
ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 5
สังกัด ภาคกายวิภาคศาสตร์
การศึกษา สพ.บ, กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
โทรศัพท์ 0-2579-7539 หรือ 0-2579-0058-9 ต่อ 6201
อีเมล์ -

 

ชื่อ รศ.สพ.ญ.มาลีวรรณ เหลี่ยมศิริเจริญ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
สังกัด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
การศึกษา สพ.บ., วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), Post Graduate Training in Anatomy
โทรศัพท์ 0-2579-0058 ถึง 9 ต่อ 4201
อีเมล์ fvetmwl@ku.ac.th

 

ชื่อ สพ.ญ.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์
ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 5
สังกัด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
การศึกษา สพ.บ, กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
โทรศัพท์ 0-2579-7539 หรือ 0-2579-0058-9 ต่อ 6204
อีเมล์ purai@hotmail.com

 

ชื่อ น.สพ.คมกฤษ พิเศษไพศาล
ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 6
สังกัด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
การศึกษา สพ.บ., วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)
โทรศัพท์ 0-2579-7539 หรือ 0-2579-0058-9 ต่อ 6213
อีเมล์ fvetkkp@ku.ac.th

Veterinary Gross

Anatomy I

 

รายละเอียดวิชา 
 
 

 

 
 

 

Copyright 2004 © "Company Name". All rights reserved.