สื่อแบบเรียนอิเลคทรอนิกส์ ................

          ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้เข้ามาศึกษาทบทวนหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  เหมาะสมกับการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของนิสิต อันเป็นการสนองนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและพัฒนามาตราฐานการศึกษา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ยินดีรับข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาสื่อการศึกษา อิเลค- ทรอนิกส์ เพื่อความสมบรูณ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้น และขอขอบคุณมา  ณ   โอกาสนี้

 

Veterinary Gross Anatomy I

Muscular system

 

บทปฏิบัติการที่ 1

 

การเตรียมตัวอย่างสัตว์ทดลอง

 

 การเตรียมสุนัขทดลอง 

 

1.  ผูกปากสุนัข  แล้วควบคุมสุนัขให้นิ่ง จากนั้นให้ยาสลบ pentobarbitone sodium ในขนาด 25 mg/kg ฉีดเข้าทาง cephalic vein (เส้นเลือดดำขาหน้า) หรือ saphenous vein (เส้นเลือดดำบริเวณขาหลัง) หลักในการให้ยาสลบนั้น ควรให้เร็วประมาณครึ่งหนึ่งก่อน จากนั้นจึงค่อยๆ เพิ่มยาพร้อมกับตรวจเช็คความรู้สึกของสุนับด้วย

2.  หลังจากสุนัขสลบแล้ว จึงเปิดผ่าผิวหนังเป็นแนวยาวประมาณ  2-3  นิ้ว คู่ขนานกับแนวของหลอดลม แล้วเลาะพังผืดบริเวณนี้ออก ก็จะพบกล้ามเนื้อ sternocephalicus และ sternohyoideus เปิดชำแหละระหว่างมัดกล้ามเนื้อทั้งสองนี้ ก็จะพบ common carotid artery วิ่งร่วมมากับ vagosympathetic trunk ใน carotid sheath

3.     แยกเอา common carotid artery ออกจาก vagosympathetic trunk โดยใช้ forceps

4.  ผูก common carotid artery ทางตอนบนใกล้กับหัวทางตอนปลายล่างหนีบด้วย artery forceps

5.  ใช้กรรไกร หรือมีดตัด common carotid artery เป็นรูปปากฉลาม ตรงจุดระหว่างที่ผูกเชือกกับที่หนีบด้วย artery forceps (อย่าตัดหลอดเลือดขาด)

6.  ใช้หลอดพลาสติกขนาดเล็กสอดเข้าในหลอดเลือด common carotid artery ตรง บริเวณที่ตัด จากนั้นใช้เชือกหรือด้ายผูกเส้นเลือด และหลอดไว้

7.  คลาย artery forceps เพื่อให้เลือดไหลออกพยายามให้เลือดไหลออกมากที่สุดอาจใช้มือช่วยปั๊มตรงบริเวณทรวงอกด้วยก็ได้

8.  หลังจากปล่อยเลือดออกหมดแล้ว ทำความสะอาดตัวสุนัข จากนั้นจึงฉีดน้ำยาformaline 10% ใน 1% phenol เข้าตรงรอยตัดเดิมของ common carotid artery ด้วยความดัน 10 - 40 ปอนด์/ตารางนิ้วด้วยประมาณ 1/8 - 1/10 ของน้ำหนักตัว

9.  ระหว่างฉีดน้ำยา formaline ควรจัดท่าสุนัขให้เหยียดตรง , ถ่างขาออกเล็กน้อย และอ้าปากสุนัข เพื่อความสะดวกในขณะทำการเปิดชำแหละ

10.  หลังจากฉีดน้ำยาเต็มที่แล้ว จึงใช้ด้าย หรือเชือดผูก ปลายล่างของ common carotid artery เพื่อป้องกันมิให้น้ำยา formaline ไหลออก

                11. จากนั้นทำความสะอาดสุนัขอีกครั้งหนึ่ง แล้วนำไปแช่ไว้ในอ่างดอง formaline

            ปล. ในการเตรียมสัตว์ทดลองชนิดอื่นๆ ก็คงใช้วิธีการเช่นเดียวกันนี้


         

 

ย้อนกลับ <--------   หน้าที่ 72 -----> หน้าต่อไป

Veterinary Gross

Anatomy I

(501111)

 

รายละเอียดวิชา 
   
 
 

 

 
Copyright 2004 © www.thaiprodesign.com. All rights reserved.